Heu­ni­cke slår fast: Rege­rin­gens mil­li­ondy­re smit­te­o­p­spor­ing kan ikke hol­de sam­fun­det åbent

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om corona situationen i Spejlsalen mandag den 8. november 2021. Sundhedsminister Magnus Heunicke. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

Beho­vet for at genind­fø­re restrik­tio­ner rej­ser spørgs­må­let, hvor­dan det går for rege­rin­gens andet ben i epi­de­mi­kon­trol­len, smit­te­o­p­spor­in­gen, som iføl­ge sund­heds­mi­ni­ste­ren skal være blandt “ver­dens aller­stør­ste og aller­bed­ste”.    Mens epi­de­mi­en accel­le­rer, er smit­te­o­p­spor­in­gen nem­lig også grad­vist ble­vet stør­re. Ind­sat­sen, der koster 60–70 mil­li­o­ner kro­ner om måne­den, har løben­de ansat hund­red­vis af med­ar­bej­de­re og har i dag en kapa­ci­tet til at opspo­re 5000 smit­te­de om dagen. I mod­sæt­ning til sid­ste vin­ters kol­laps har smit­te­o­p­spor­in­gen der­med rige­ligt med sul på krop­pen. Alli­ge­vel skal vi ikke reg­ne med, at smit­te­o­p­spor­in­gen ale­ne kan hol­de sam­fun­det åbent. Det sag­de sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke til Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re på ugen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.