Histo­ri­ker efter våben-afslø­rin­ger: “Det kal­der på den sto­re undersøgelse”

Dan­mark har i en årræk­ke haft et stor­stilet og – ind­til for nyligt – hem­me­ligt våbensalg, der bety­der, at dan­ske våben er ble­vet sendt i hæn­der­ne på kon­tro­ver­si­el­le dik­ta­to­rer og den ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste CIA, som har brugt dem i kup­for­søg fle­re ste­der. Det er fore­gå­et i efter­krig­sti­den og under Den Kol­de Krig gen­nem den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik DISA, også kal­det Rif­fel­syn­di­ka­tet, som Fri­heds­bre­vet har afdæk­ket i en lang ræk­ke artik­ler siden febru­ar. Det kom­mer bag på Ste­en Ander­sen, seni­o­r­for­sker og arki­var ved Rigs­ar­ki­vet. “Det over­ra­sker mig mest, at ande­len af våbe­n­eks­port har været så stor. Det over­ra­sker mig også, at sags­be­hand­lin­gen hos de dan­ske myn­dig­he­der har været så hånd­holdt og på så højt niveau, hvil­ket også gør at det kal­der på den sto­re under­sø­gel­se,” lyder vur­de­rin­gen fra Ste­en Ander­sen i fem­te og sid­ste afsnit af Fri­heds­bre­vets podcast­se­rie Mær­sks mør­ke hemmelighed. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her