Historiker efter våben-afsløringer: “Det kalder på den store undersøgelse”

Dan­mark har i en årrække haft et storstilet og – indtil for nyligt – hem­meligt våben­salg, der bety­der, at danske våben er blevet sendt i hæn­derne på kon­tro­ver­sielle dik­ta­tor­er og den amerikanske efter­ret­ningst­jen­este CIA, som har brugt dem i kup­forsøg flere sted­er. Det er foregået i efterkrigsti­den og under Den Kolde Krig gen­nem den Mærsk-ejede våben­fab­rik DISA, også kaldet Rif­fel­syn­dikatet, som Fri­heds­brevet har afdækket i en lang række artik­ler siden feb­ru­ar. Det kom­mer bag på Steen Ander­sen, senior­forsker og arki­var ved Rigsarkivet. “Det over­rasker mig mest, at ande­len af våbenek­sport har været så stor. Det over­rasker mig også, at sags­be­han­dlin­gen hos de danske myn­dighed­er har været så hånd­holdt og på så højt niveau, hvilket også gør at det kalder på den store under­søgelse,” lyder vur­derin­gen fra Steen Ander­sen i femte og sid­ste afs­nit af Fri­heds­brevets pod­cast­serie Mærsks mørke hemmelighed. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.