Hjul­mand afvi­ser nye oplys­nin­ger, der sår tvivl om beslut­nin­gen om at spil­le vide­re efter Erik­sens kol­laps: “For mig er det et over­stå­et kapitel”

I artik­len “Dansk Dob­belt­spil” i Wee­ken­da­vi­sen for­tæl­ler cen­tralt pla­ce­re­de ano­ny­me kil­der, at Dan­mark, i mod­sæt­ning til hvad der tid­li­ge­re blev for­talt, ikke blev pres­set til at fær­dig­spil­le land­skam­pen mod Fin­land, efter Chri­sti­an Erik­sen faldt om med et hjer­te­stop lør­dag den 12. juni 2021. Kil­der­ne for­tæl­ler til Wee­ken­da­vi­sen, at lands­hol­det i vir­ke­lig­he­den fik fle­re andre mulig­he­der end dem, som DBU og Kas­per Hjul­mand tid­li­ge­re har præ­sen­te­ret. Fri­heds­bre­vet fandt Kas­per Hjul­mand på Fol­ke­mø­det og spurg­te land­stræ­ne­ren til historien. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her