Hos fire par­ti­er tak­ke­de man nej til hem­me­lig dona­tion: Reg­ler­ne skal skær­pes, alle dona­tio­ner skal frem

Rosa Lund (EL) under møde i Folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 16. marts 2022. I dag bliver særlov for ukrainske flygtninge 2. og 3. behandlet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Poli­ti­ke­re og par­ti­folk fra fire par­ti­er sag­de nej, da Fri­heds­bre­vets muld­varp Mads Dine­sen rin­ge­de og fore­slog at done­re 50.000 kro­ner til deres valg­kampag­ne på betin­gel­se af, at hans virk­som­hed kun­ne være ano­nym – stik imod reg­ler­ne for par­ti­støt­te. Enheds­li­sten og Alter­na­ti­vet, der beg­ge er blandt de par­ti­er, hvor sva­ret var klart nej til at omgå reg­ler­ne, mener nu at par­ti­støt­te­reg­ler­ne skal skær­pes betrag­te­ligt i kølvan­det på Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger. Frie Grøn­ne skri­ver til Fri­heds­bre­vet, at de helst ser, at “vi får pen­ge­ne ud af poli­tik”, og kon­su­lent fra Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, Ste­en Thom­sen, for­kla­rer, at han har sør­get for, at alle til­bud om dona­tio­ner skal for­bi ham for at und­gå til­sva­ren­de sager. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her