Hur­lum­hej i Tesla-bæltet

Da jeg i sin tid flyt­te­de til Nord­s­jæl­land, kun­ne den lidt for fri­ske ejen­doms­mæg­ler i det lidt for stram­me jak­ke­sæt under­hol­de med at, ”vi jo ikke læn­ge­re kald­te det whi­sky-bæl­tet, men i ste­det Tesla-bæl­tet”. Hvor­for er Tesla-bøl­gen inter­es­sant i et lidt stør­re per­spek­tiv? I for­ri­ge uge kun­ne Tesla annon­ce­re en ny fabrik i Shang­hai, hvor Elon Musk og co. skal byg­ge de såkald­te mega­pa­ck-bat­te­ri­er til at under­støt­te den grøn­ne omstil­ling i hele ver­den. Tesla hav­de i for­vej­en en såkaldt giga­fa­ctory i Shang­hai, hvor­til leve­ran­dø­rer af bil­bat­te­ri­er selv­føl­ge­lig også skød op i nær­om­rå­det. Det vir­ker alt­så til at Tesla kon­cen­tre­rer en stor del af sin bat­te­ri­pro­duk­tion i Shanghai. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her