Hvem rin­ger klok­ker­ne for i Ukraine?

De sene­ste par uger har omver­de­nen for før­ste gang siden Ruslands inva­sion i febru­ar 2022 været vid­ne til åben­lys uenig­hed mel­lem Ukrai­nes præ­si­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj og hans hær­chef, Vale­ryj Zaluzj­nyj. Zelen­skyj insi­ste­rer på, at offen­si­ven fort­sæt­ter, mens Zaluzj­nyj mener, at der nu er tale om en stil­lings­krig uden de sto­re chan­cer for et ukrainsk gen­nem­brud. Det indi­ke­rer, at kri­gen på nuvæ­ren­de tids­punkt, i strid med den ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­stes prog­no­se for et år siden, føl­ger præ­si­dent Putins plan. Det hand­ler den­ne uges Fri Tænk­ning om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her