Hvor­for se Vene­dig og dø, når man kan arbej­de sig ihjel hjemmefra?

I den­ne uges Fri Kri­tik er jeg så til­ba­ge i La Sere­nis­si­ma med end­nu to – uty­pi­ske, men ikke desto min­dre aktu­el­le – styks Vene­dig-lit­te­ra­tur, nem­lig dan­ske Chri­sti­na Hes­sel­holdts roman Til lyden af sin egen trom­me og fran­ske Annie Ernaux’ kor­re­spon­dan­ce­bog Skrif­ten som kniv, der oprin­de­ligt udkom i 2003 (med nye efte­r­ord til­fø­jet i hen­holds­vis 2011 or 2021) og nu fore­lig­ger i dansk over­sæt­tel­se som den før­ste bog i For­la­get Etce­te­ras nye non­fik­tions­se­rie RELIEF. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her