I et kine­sisk fængsel bli­ver man også over­vå­get, når man tør­rer røv

En, der med sær­lig ret kan tale med om emnet “fri­hed”, er den ver­dens­be­røm­te kine­si­ske akti­vist og kunst­ner Ai Wei Wei (f. 1957), der nu udkom­mer på dansk med bogen 1000 års sor­ger og glæ­der. Vær­ket er på den ene side et dob­belt­portræt af Wei Wei og hans far, dig­te­ren Ai Qing (f. 1910). På den anden side er bogen en ætsen­de kri­tisk skil­dring af det moder­ne Kina og af det tota­li­tæ­re regi­me i Beijing. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.