Mini­ster blev før ankomst til Fol­ke­mø­det ori­en­te­ret om stats­mi­ni­ste­rens slet­te­de mink-sms’er, men holdt cen­tra­le oplys­nin­ger for sig selv

Folkemødet på Bornholm 2023. Troels Lund Poulsen (V), økonomiminister samt fungerende forsvarsminister.

Da for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) under Fol­ke­mø­det blev spurgt, om For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste skul­le have lov­hjem­mel til at gen­ska­be stats­mi­ni­ste­rens slet­te­de mink-sms’er, lød sva­ret tøven­de, at det kun­ne han ikke sva­re på end­nu. Men det viser sig nu, at det kun­ne Tro­els Lund Poul­sen fak­tisk godt sva­re på. Dagen inden var han nem­lig ble­vet ori­en­te­ret om, at sms’erne selv med den ret­te lov­hjem­mel ikke kun­ne gen­ska­bes. Det oply­ser mini­ste­ren til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her