Immi­gra­tion: Et defi­ne­ren­de emne ved årets præsidentvalg

For fire åre siden tal­te præ­si­dent Joe Biden om at fik­se et immi­gra­tions­sy­stem, som grund­læg­gen­de var “i styk­ker” under hans for­gæn­ger. Han sag­de, at han vil­le behand­le immi­gran­ter på “human” vis, ophæ­ve pri­va­te immi­gra­tions­fængs­ler og hjæl­pe mil­li­o­ner af udo­ku­men­te­re­de men­ne­sker med at få stats­bor­ger­skab. Og da han ind­t­og præ­si­den­tem­be­det, ind­før­te han en ræk­ke til­tag, som skul­le tøj­le den ille­ga­le immi­gra­tion gen­nem græn­sen til Mexi­co. Men kort tid efter begynd­te bøl­ger af migran­ter at strøm­me mod USA’s syd­li­ge græn­se. Mere end 6,3 mil­li­o­ner migran­ter er ble­vet pågre­bet i at kryd­se græn­sen til USA ulov­ligt under Biden, hvil­ket er høje­re end under Trump, Oba­ma og Geor­ge W. Bush. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her