Ind­sat­te beret­ter om alvor­li­ge sund­heds­pro­ble­mer i Dan­marks nye kvindefængsel

Ube­hand­let tand­pi­ne, smer­te­ful­de ska­der, infek­tio­ner i under­li­vet og mang­len­de medi­cin mod både fysi­ske og psy­ki­ske syg­dom­me. Sådan lyder bare enkel­te sund­heds­pro­ble­mer, som ind­sat­te i Dan­marks kvin­de­fængsel for­tæl­ler, at de lider under. Fængsels­døm­te har lov­mæs­sigt krav på læge­be­hand­ling og skal iføl­ge en bekendt­gø­rel­se kun­ne få kon­takt til sund­heds­per­so­na­le “uden ophold” og “sna­rest muligt”. Men iføl­ge en kla­ge til Kri­mi­nal­forsor­gen har det langt fra været til­fæl­det i Jyderup Fængsel, efter det blev omlagt til et kvin­de­fængsel sid­ste år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her