Ind­sat­te i Dan­marks nye kvin­de­fængsel adva­rer om elen­di­ge afso­nings­for­hold: “Man bli­ver mere kri­mi­nel af at være her”

I dag er det næsten et år siden, at Jyderup Fængsel blev omlagt til Dan­marks før­ste og ene­ste kvin­de­fængsel, og at alle lan­dets døm­te kvin­der blev frag­tet her­til fra nær og fjern. Iføl­ge poli­ti­ke­re og Kri­mi­nal­forsor­gen skul­le øvel­sen sik­re mere tryg­ge afso­nings­for­hold og styr­ke reso­ci­a­li­se­rin­gen – alt­så arbej­det med at få kvin­der­ne ud af kri­mi­na­li­tet. Men det er langt fra det, der er sket. Det for­tæl­ler fle­re ind­sat­te fra kvin­de­fængs­let nu til Fri­heds­bre­vet. Over­ord­net mener kvin­der­ne, at de efter omlæg­nin­gen afso­ner under rin­ge­re vil­kår end mæn­de­ne. De peger blandt andet på kor­te­re besøg­sti­der, iso­le­re­de til­væ­rel­ser, dår­li­ge mulig­he­der for at kom­me i beskæf­ti­gel­se eller uddan­nel­se samt uri­me­ligt lan­ge ven­te­ti­der til sund­heds­per­so­na­le. Og de påpe­ger, at man nær­me­re bli­ver mere kri­mi­nel af et ophold i kvindefængslet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.