Ingen hjælp til de kræn­ke­de i smitteopsporingen

Seksu­el chi­ka­ne, mob­ning, trus­ler og diskri­mi­na­tion. Kræn­ken­de hand­lin­ger mod ansat­te har læn­ge været et kendt pro­blem i smit­te­o­p­spor­in­gen. Men på trods af at myn­dig­he­der­ne og rege­rin­gen fle­re gan­ge har lovet at gøre noget ved det dår­li­ge arbejds­mil­jø, er der fle­re med­ar­bej­de­re, der ople­ver, at de ikke har fået den for­nød­ne hjælp til at hånd­te­re den kræn­ken­de adfærd. Det viser en ny triv­sels­må­ling fra febru­ar og marts i år, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. Her påpe­ger fle­re med­ar­bej­de­re også, at det i høj grad er leder­ne hos smit­te­o­p­spor­in­gen, der står bag den kræn­ken­de adfærd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her