Inger Støj­bergs kan­di­dat har haft for­bin­del­se til høj­re­ra­di­kal orga­ni­sa­tion – nu træk­ker han sig

Thor Laa­ge-Peter­sen Poul­sen, fol­ke­tings­kan­di­dat for Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne, har en for­tid i den høj­re­na­tio­na­li­sti­ske orga­ni­sa­tion SIAD – Stop Isla­mi­se­rin­gen af Dan­mark. Grup­pe­rin­gen arbej­der – som nav­net anty­der – mod isla­mi­se­ring og fore­slår blandt andet i deres poli­ti­ske pro­gram at opret­te bevog­te­de ø‑lejre for alle, der ikke føl­ger dansk “sæd og skik” og for “at frem­me de frem­me­des udlængsel”. Adskil­li­ge gan­ge har bevæ­gel­sen truk­ket over­skrif­ter for deres demon­stra­tio­ner og civi­le græn­se­kon­trol. Da Fri­heds­bre­vet man­dag kon­fron­te­re­de Thor Laa­ge-Peter­sen Poul­sen med hans for­tid, vil­le han først “ikke gå ind i” spørgs­må­let om for­bin­del­sen til SIAD. Sene­re man­dag bekræf­te­de han dog skrift­ligt sit tid­li­ge­re enga­ge­ment i for­e­nin­gen og for­tal­te, at han nu har truk­ket sig som kan­di­dat fra Danmarksdemokraterne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her