Intern splid i Radi­ka­le: Par­ti­fæl­ler vil fjer­ne “bruta­le” Mia Nye­gaard som spidskandidat

Det er ikke meget Radi­ka­le Ven­stre i hoved­sta­den har haft at sige til den kri­tik, som en lang ræk­ke med­ar­bej­de­re i Kul­tur- og Fri­tids­for­valt­nin­gen har rejst af den radi­ka­le borg­me­ster Mia Nye­gaards ledel­ses­stil, der beskri­ves som grov, brutal og udskam­men­de. I hvert fald ikke udadtil. Men nu viser inter­ne doku­men­ter, at kri­tik­ken af Mia Nye­gaard har skabt røre i den køben­havn­ske væl­ger­for­e­ning, hvor spørgs­må­let om, hvor­vidt borg­meste­ren er den ret­te spids­kan­di­dat frem mod næste års kom­mu­nalvalg, er begyndt at mel­de sig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her