Intern uro i Soci­al­de­mo­kra­ti­et: Mini­ster brug­te skyggekandidater

Pressemøde på Marienborg om regeringens udlændinge- og retspolitik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Under de sene­ste to fol­ke­tings­valg har beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) benyt­tet sig af såkald­te skyg­ge­kan­di­da­ter i andre valg­kred­se end sin egen for at øge sine chan­cer for at få en plads i Fol­ke­tin­get. Kan­di­da­ter­ne var på papi­ret stil­let op til Fol­ke­tin­get, men de hav­de i vir­ke­lig­he­den intet ønske om at bli­ve valgt ind. I ste­det før­te de fuldt­o­net valg­kamp for Peter Hum­mel­gaard, som der­med kun­ne fiske fle­re stem­mer i andre valg­kred­se end sin egen. Det for­tæl­ler to af skyg­ge­kan­di­da­ter­ne til Fri­heds­bre­vet, som også erken­der, at frem­gangs­må­den var i strid med de inter­ne reg­ler i Socialdemokratiet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her