Intern uro i Soci­al­de­mo­kra­ti­et: Mini­ster brug­te skyggekandidater

Pressemøde på Marienborg om regeringens udlændinge- og retspolitik. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

Under de sene­ste to fol­ke­tings­valg har beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) benyt­tet sig af såkald­te skyg­ge­kan­di­da­ter i andre valg­kred­se end sin egen for at øge sine chan­cer for at få en plads i Fol­ke­tin­get. Kan­di­da­ter­ne var på papi­ret stil­let op til Fol­ke­tin­get, men de hav­de i vir­ke­lig­he­den intet ønske om at bli­ve valgt ind. I ste­det før­te de fuldt­o­net valg­kamp for Peter Hum­mel­gaard, som der­med kun­ne fiske fle­re stem­mer i andre valg­kred­se end sin egen. Det for­tæl­ler to af skyg­ge­kan­di­da­ter­ne til Fri­heds­bre­vet, som også erken­der, at frem­gangs­må­den var i strid med de inter­ne reg­ler i Socialdemokratiet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.