Inter­na­tio­nal vagt­hund gran­sker hem­me­li­ge dona­tio­ner til poli­ti­ke­re: “Det er før­ste gang, vi ser på det her i Danmark”

Der bli­ver nu ind­ledt en omfat­ten­de gransk­ning af de dan­ske par­ti­støt­te­reg­ler. Bag under­sø­gel­sen står Orga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Euro­pa – bed­re kendt som OSCE. Orga­ni­sa­tio­nen har sendt to val­gob­ser­va­tø­rer med spe­ci­a­le i finan­si­e­ring af poli­ti­ske kampag­ner til Dan­mark i to uger for at under­sø­ge, om alt er gået rig­tigt til ved det dan­ske fol­ke­tings­valg samt for at under­sø­ge muli­ge hul­ler i de dan­ske regler. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her