Inter­na­tio­nal vagt­hund gran­sker hem­me­li­ge dona­tio­ner til poli­ti­ke­re: “Det er før­ste gang, vi ser på det her i Danmark”

Der bli­ver nu ind­ledt en omfat­ten­de gransk­ning af de dan­ske par­ti­støt­te­reg­ler. Bag under­sø­gel­sen står Orga­ni­sa­tio­nen for Sik­ker­hed og Sam­ar­bej­de i Euro­pa – bed­re kendt som OSCE. Orga­ni­sa­tio­nen har sendt to val­gob­ser­va­tø­rer med spe­ci­a­le i finan­si­e­ring af poli­ti­ske kampag­ner til Dan­mark i to uger for at under­sø­ge, om alt er gået rig­tigt til ved det dan­ske fol­ke­tings­valg samt for at under­sø­ge muli­ge hul­ler i de dan­ske regler. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.