Inter­nt refe­rat afslø­rer: Top­læ­gers stu­die blev desig­net efter Novos ønsker


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Novo Nor­disk hav­de et helt bestemt krav til, hvad tre dan­ske over­læ­gers forsk­ning skul­le vise. Og inter­ne doku­men­ter viser, at de fik deres vilje. 

“Dybt uvi­den­ska­be­ligt”, lyder det fra for­e­nin­gen Læger Uden Sponsor. 

Hele histo­ri­en

Tre før­en­de fed­me­læ­ger på Ama­ger & Hvi­d­ov­re Hospi­tal ankla­ges for at have gået Novo Nor­disks ærin­de. De har nem­lig lagt navn til et stu­die, hvor inter­ne doku­men­ter viser, at Novo Nor­disk hav­de kla­re krav til resultatet. 

I et refe­rat, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, står der nem­lig sort på hvidt, at for­sker­ne ger­ne skul­le kom­me frem til, at over­vægt – et BMI over 30 – er både dyrt og far­ligt for samfundet. 

“Målet med det­te stu­die er at vise, at per­so­ner med fed­me har en øget risi­ko for at få føl­ge­syg­dom­me til en stør­re ræk­ke føl­ge­syg­dom­me”, lød det blandt andet i referatet. 

Og det frem­kal­der alvor­li­ge miner hos fle­re eksperter. 

“Det flug­ter selv­føl­ge­lig ikke med god viden­ska­be­lig prak­sis – hel­ler ikke viden­skab­se­tik­ken,” siger John Bro­der­sen, pro­fes­sor på Insti­tut for Almen Medi­cin på Køben­havns Uni­ver­si­tet og for­sker i evi­dens­ba­se­ret medicin. 

Mødet, refe­ra­tet stam­mer fra, blev afholdt mel­lem en kon­su­lent fra virk­som­he­den Incen­ti­ve, der blev betalt af Novo Nor­disk for at faci­li­te­re stu­di­et, en ræk­ke ansat­te fra Novo Nor­disk og de tre hospi­talslæ­ger Sten Mads­bad, Car­sten Dirk­sen og Nils Bruun Jørgensen. 

Det er meget kri­tisa­belt, at de tre læger står på mål for stu­di­et, mener Mats Lind­berg, der er læge og tals­per­son for Læger Uden Sponsor. 

“Det er uvi­den­ska­be­ligt, for­di for­må­let ikke har været at opnå ny viden. Jeg vil­le selv aldrig accep­te­re, at mit navn blev sat på for­fat­ter­li­sten til sådan en arti­kel,” lyder det fra Mats Lind­berg, der ikke er tvivl om, hvad stu­di­et skul­le bru­ges til. 

“Det frem­går ret tyde­ligt, at det er Novo Nor­disk, der har taget ini­ti­a­tiv til stu­di­et, og at for­må­let er at øge sal­get af Novo’s pro­duk­ter. De har under­søgt 50 ‘føl­ge­syg­dom­me’ til fed­me, men de for­tæl­ler kun, hvad de fandt om seks af dem. Det tyder på, at der for de 44 andre ‘føl­ge­syg­dom­me’ ikke blev fun­det noget, som Novo Nor­disk men­te, de kun­ne bru­ge i mar­keds­fø­rin­gen,” siger Mats Lindberg. 

Det er ikke før­ste gang, at alli­an­cen mel­lem Incen­ti­ve, Novo Nor­disk og de tre top­læ­ger fra Ama­ger & Hvi­d­ov­re Hospi­tal møder kritik. 

Stu­di­et om føl­ge­syg­dom­me var én del af en kampag­ne med fle­re stu­di­er, der blev udført på sam­me tid og præ­sen­te­ret ved fed­me­kon­gres­sen Euro­pe­an Con­gress of Obe­si­ty (ECO) i 2021. 

I et andet stu­die om sund­heds­om­kost­nin­ger­ne, sam­fun­det har ved over­vægt, var det Novo Nor­disk, der skrev kon­klu­sio­nen, som Fri­heds­bre­vet afslø­re­de i april.

Et bud­skab til beslutningstagere

Stu­di­et blev brugt for­ud for, at Novo Nor­disk lan­ce­re­de slan­ke­mid­let Weg­ovy. Doku­men­ter­ne viser, at det i høj grad var Incen­ti­ve, der sty­re­de sla­gets gang, og at læger­ne først kom med sene­re i processen. 

Og stu­di­et kom­mer da også frem til en opsigtsvæk­ken­de pointe. 

Der er nem­lig iføl­ge stu­di­ets resul­tat ikke nød­ven­dig­vis sam­men­hæng mel­lem et høje­re BMI – gra­den af over­vægt – og øget risi­ko for føl­ge­syg­dom­me rela­te­ret til overvægt. 

Men til trods for det dra­ger for­sker­ne alli­ge­vel den kon­klu­sion, at der skal gøres mere for at sæt­te ind mod overvægt. 

“Spe­ci­fik­ke føl­ge­syg­dom­me er meget stær­ke­re for­bun­det med øget BMI. Det frem­hæ­ver betyd­nin­gen af ​​yder­li­ge­re forsk­ning i the caus­al rela­tions­hip (årsags­sam­men­hæn­gen, red.) mel­lem gra­den af ​​fed­me og risi­ko­en for at udvik­le spe­ci­fik­ke føl­ge­syg­dom­me for, at beslut­nings­ta­ge­re og sund­hedsmyn­dig­he­der kan igang­sæt­te effek­tiv og mål­ret­tet ind­sats i de tid­li­ge sta­di­er af fed­me at begræn­se risi­ko­en for frem­ti­di­ge føl­ge­syg­dom­me og de der­med for­bund­ne omkost­nin­ger med behand­lin­gen af ​​dis­se,” lyder budskabet. 

Det kan Mats Lind­berg ikke forstå. 

“Det er helt hen i vej­ret og dybt uvi­den­ska­be­ligt, når for­fat­ter­ne i kon­klu­sio­nen skri­ver om en kaus­al sam­men­hæng mel­lem gra­den af fed­me og risi­ko­en for at udvik­le spe­ci­fik­ke syg­dom­me, dvs. de anty­der, at det hand­ler om årsag og virk­ning. Men man kan ikke sige noget om årsags­sam­men­hæn­ge med den meto­de, de har valgt,” siger Mats Lindberg. 

John Bro­der­sen stud­ser over, at man – iføl­ge stu­di­ets for­fat­te­re – skal gøre mere for at gri­be ind over for høj vægt for at mind­ske risi­ko­en for følgesygdomme. 

“Det er ønske­tænk­ning. Først anta­ger de, at over­væg­ten kom­mer før syg­dom­me, og der­næst anta­ger de, at hvis man ned­sæt­ter over­væg­ten hos raske, så får de min­dre af dis­se syg­dom­me. Og ende­lig anta­ger de, at omkost­nin­ger ved at være over­væg­tig og der­ef­ter bli­ve syg er stør­re, end hvad en behand­ling af over­væg­ti­ge koster. Så tre anta­gel­ser, som der ikke fore­lig­ger robust evi­dens af høj kva­li­tet for,” siger John Brodersen. 

Top­læ­ge skjul­te forbindelser

Alle de invol­ve­re­de i stu­di­et hav­de inter­es­se­kon­flik­ter i for­hold til Novo Nor­disk. Incen­ti­ve var hyret af Novo Nor­disk, en ræk­ke med­ar­bej­de­re fra Novo Nor­disk delt­og og de tre læger fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Hospi­tal var også på løn­nings­li­sten hos medicinalgiganten. 

Over­læ­ger­ne Car­sten Dirk­sen samt Nils Bruun Jør­gen­sen sad beg­ge i advisory boards hos Novo Nor­disk, som også betal­te dem for at under­vi­se, hvil­ket de helt efter bogen oplyste. 

Men over­læ­gen Sten Mads­bad dekla­re­re­de ikke noget som helst, selv­om han modt­og pen­ge fra Novo Nor­disk for at undervise. 

Det er ikke før­ste gang, at det er sket for Sten Madsbad. 

Da over­læ­gen sam­men med sam­me for­fat­ter­grup­pe kom frem til, at over­vægt i sund­heds­om­kost­nin­ger koste­de på den gode side af 15 mil­li­ar­der kro­ner, skjul­te han også for­bin­del­ser­ne til Novo Nor­disk.

Fri­heds­bre­vet har fore­lagt dis­se oplys­nin­ger for ledel­sen på Ama­ger & Hvi­d­ov­re Hospi­tal, der har haft den pro­fi­le­re­de over­læ­ge til kam­me­rat­lig sam­ta­le om interessekonflikter. 

“Sten Mads­bad blev opfor­dret til at gen­nem­gå de sene­ste dekla­ra­tio­ner over­for Læge­mid­delsty­rel­sen og i det hele taget at udvi­se stør­re agt­på­gi­ven­hed over for inter­es­se­kon­flik­ter og trans­pa­rens frem­over. Alle reg­ler skal over­hol­des,” oply­ser ledel­sen på hospitalet. 

Da Fri­heds­bre­vet rin­ge­de til Sten Mads­bad, smed han røret på, og han er ikke vendt til­ba­ge på vores skrift­li­ge henvendelse. 

For­fat­ter står på mål for studie

Kon­su­lent­hu­set Incen­ti­ve spil­le­de en cen­tral rol­le i, at stu­di­et blev gen­nem­ført. Met­te Bøge­lund, der på davæ­ren­de tids­punkt var chef for Incen­ti­ve, oply­ser, at hun står på mål for stu­di­ets meto­de og resul­ta­ter, der ellers møder hård kritik. 

“Det er alle­re­de vel­do­ku­men­te­ret, at per­so­ner med over­vægt har øget risi­ko for føl­ge­syg­dom­me. Stu­di­et bidra­ger med at doku­men­te­re risi­ko­en opdelt på obe­si­ty-klas­ser (over­vægt, red.),” skri­ver Met­te Bøge­lund, der i dag er part­ner i revi­sions­gi­gan­ten E&Y, som har over­ta­get Incentive. 

Fri­heds­bre­vet har præ­sen­te­ret Met­te Bøge­lund for kri­tik­ken omkring de slut­nin­ger, stu­di­et laver – eksem­pel­vis at det under­stre­ger beho­vet for mere forsk­ning og tid­li­ge­re hånd­te­ring af overvægt. 

“Vi skri­ver, at der er brug for mere forsk­ning for at fast­læg­ge de kaus­a­le sammenhænge. 

Efter­føl­gen­de skri­ver vi, at hvis den­ne nye forsk­ning fin­der en kaus­al sam­men­hæng, så kan beslut­nings­ta­ge­re bru­ge den viden til at igang­sæt­te inter­ven­tio­ner til at mind­ske syg­doms­byr­den hos befolk­nin­gen og omkost­nin­ger­ne til at behand­le syg­dom­me­ne,” skri­ver Met­te Bøgelund. 

Vi har også spurgt om Met­te Bøge­lunds over­vej­el­ser om sam­men­sæt­nin­gen af grup­pen, hvor læger­ne udgør et min­dre­tal. Hun hen­vi­ser til Novo Nor­disk, der ikke er vendt til­ba­ge inden deadline. 

Det er læger­ne Car­sten Dirk­sen og Nils Bruun Jør­gen­sen, der i dag arbej­der for Novo Nor­disk, hel­ler ikke. 

Selv­om der er sam­ar­bej­de med medi­ci­na­lin­du­stri­en, så må det ikke påvir­ke tro­vær­dig­he­den hos for­sker­ne. Det slår Lars Gaard­høj (S), regions­rå­ds­for­mand i Region Hoved­sta­den, fast i et skrift­ligt svar.

“Vores hospi­ta­ler har et vig­tigt sam­ar­bej­de med Life Sci­en­ce-indu­stri­en – og det skal fort­sat være muligt uden at tro­vær­dig­he­den sæt­tes over styr. Som sund­heds­væ­sen er vi afhæn­gig af forsk­ning og udvik­ling af nye behand­lin­ger, men der må ikke kun­ne sæt­tes spørgs­måls­tegn ved vores med­ar­bej­de­res habi­li­tet og forsk­nings­e­tik. Jeg har en klar for­vent­ning om, at alle vores for­ske­re er tyde­li­ge og åbne omkring, hvil­ke inter­es­ser, den forsk­ning som fore­går på regio­nens hospi­ta­ler, til­go­de­ser,” skri­ver Lars Gaardhøj.

Hvis du ved noget, du mener, vi skal se nær­me­re på, kan du kon­tak­te os for­tro­ligt på frihedsbrevet@protonmail.com.