Jokeren afviser at have tilbudt Hørsholm en rapsang: “Lodret løgn og misbrug af mit navn”


Her er der en lydafspiller

Men før du kan se den, skal du acceptere cookies fra vores lydleverandør.

Det korte af det lange

I denne uge bragte sn.dk og Fred­eriks­borg Amts Avis under Sjæl­landske Medi­er his­to­rien om, at rap­peren Jes­per “Jok­eren” Dahl skulle have tilbudt Hør­sholm Kom­mune at lave en rap­sang til kom­munen for blot 13.000 kro­ner. Over­skriften på artiklen var: “Rap­per vil syn­ge om Hør­sholm, hvis bare kom­munen betaler”.

Efter­føl­gende skrev Berlingske også den opsigtsvækkende historie.

Men his­to­rien er ikke helt så ligetil. Fri­heds­brevet har været i kon­takt med Jok­eren, der ikke aner, hvem der har skrevet ansøgnin­gen og i øvrigt på det kraftig­ste afvis­er, at han kunne være inter­esseret i at lave en rap­sang til ære for Hør­sholm Kommune.

“Det er det sygeste vrøvl, det dér,” siger Jok­eren, da Fri­heds­brevet ringer til ham.

“Det er lodret løgn og mis­brug af mit navn.”

Det står der i ansøgningen

Fri­heds­brevet er kom­met i besid­delse af ansøgnin­gen fra en per­son ved navn Bjarke Buur­gaard Talamona.

Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona skriv­er til Hør­sholm Kom­mune, at han er tidligere radiovært på NRJ og Radio Uptown, og at han nu “arbe­jder med inter­na­tion­al for­ret­ning og musik”.

Han beretter videre, at Sean Stone – søn af Oliv­er Stone (filmin­struk­tøren bag Pla­toon, Wall Street, Nat­ur­al Born Killers m.fl.) har brugt syv af Bjarke Buur­gaard Tala­m­onas kom­po­si­tion­er, og at kun­st­nere som Avicii og PSY (det syd­ko­re­anske fænomen, der er mest kendt for san­gen “Gang­nam Style”) begge har været “inter­esseret i at mod­tage demo­er fra mig”.

Han skriv­er videre i ansøgnin­gen, at han har “kon­takt til IRKO, som er Gram­my-vin­der. IRKO’s kon­tor og jeg har e‑mailet sam­men. De har lyt­tet til instru­men­tal­en, som de godt kan lide, og er klar til at gå i gang.” Han fortsætter:

“IRKO har arbe­jdet sam­men med Kenye West (Kanye West, red.), Tim­ba­land, Pit­bull, the Week­nd etc.”

Ideen med kom­mune-san­gen er ifølge ansøgeren at brande Hør­sholm, og san­gen skal lyde som en hit­sang og ikke en reklame. Tala­m­ona plan­læg­ger også at sende san­gen til de fleste radio­sta­tion­er i Dan­mark samt svenske og norske radio­sta­tion­er. Måske vil han fort­sætte samar­be­jdet og lave en musikvideo og afholde en kon­cert, hvis det går godt, skriv­er han.

Hør­sholm Kom­mune skal dække pro­duk­tion­somkost­ningerne, der ifølge Bjarke Buur­gaards Tala­m­onas udreg­ninger koster 12.800 kro­ner inklu­siv moms.

Tala­m­ona under­skriv­er brevet med sit navn og til­fø­jelsen “Radio Illuminati”.

Det siger Jokeren

Da Fri­heds­brevet kon­tak­ter Jok­eren i forbindelse med his­to­rien, er det første gang, han hør­er om det omtalte tilbud om en hit­sang til Hør­sholm Kom­mune. Han kender heller ikke Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona, der har sendt ansøgnin­gen til kommunen.

“Det er det sygeste vrøvl, det der,” siger han.

“Det er lodret løgn og mis­brug af mit navn. Jeg tager 30.000 kro­ner for at spille hits i en halv time, hvor­for fuck skulle jeg få en eller anden under­lig afdan­ket radiovært til at lave en sang?”

Jok­eren undr­er sig over, at Sjæl­landske skriv­er his­to­rien til at beg­y­n­de med, men også at Berlingske gen­giv­er his­to­rien uden at kon­tak­te ham.

“Vores branche har været ned­lukket i snart to år, og så er der endelig åbent igen, og så kom­mer der sådan en his­to­rie om, at man kan hyre mig til at skrive lej­lighedssange til 13.000 – det er alt­så ikke et særlig godt forhandlingsgrundlag.”

“Der er mange, der skriv­er til mig og sender mig beats, så måske har jeg svaret ham,” siger Jokeren.

Jok­eren har lige­som Fri­heds­brevet forsøgt at finde frem til Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona på Google og sociale medi­er uden held.

Det siger Bjarke fra Radio Illuminati

Fri­heds­brevet har skrevet til Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona på den mail, han sendte ansøgnin­gen fra, og spurgt ham, hvor­for han har sendt en ansøgn­ing til Hør­sholm Kom­mune og brugt Jok­erens navn uden at have talt med ham.

“Det blev ikke til noget, for­di Hør­sholm Kom­mune ikke vil støtte pro­jek­tet,” skriv­er han i en mail til Frihedsbrevet.

“Jok­eren kan godt lide en instru­men­tal, jeg har lavet, og ville lave en rap­sang til den. Jeg for­t­alte ham, at jeg ville prøve at finde en spon­sor til pro­duk­tion­somkost­ningerne, men jeg havde ikke for­t­alt ham, at jeg har kon­tak­tet kom­munen, der­for kender han ikke noget til det.”

Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona svar­er ikke på Fri­heds­brevets spørgsmål om, hvor­dan det kan være, at Jok­eren siger, at han ikke kender til hverken ham eller ansøgningen.

“Hvis Fri­heds­brevet vil støtte pro­jek­tet og få lidt brand­ing, må I endelig sige til,” skriv­er han derimod.

“Jeg skriv­er til Jok­eren og taler med ham direk­te,” afs­lut­ter han.

En detalje

Da Fri­heds­brevet fortæller Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona, at Jok­eren er dybt uenig i, at de skulle have talt sam­men, sender han en mail med en tekst, som Jok­eren angiveligt har sendt til ham, hvor der står:

“Det er sgu ret fedt! Har du et sted at optage? Hvor bor du?”

Det er ikke et screen­shot, men der­i­mod kopieret tekst, der er sat ind i mailen til Fri­heds­brevet. I samme mail sender Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona en lang opfor­dring til, at Fri­heds­brevet under­søger coro­n­avac­cin­er, eksper­i­men­tal med­i­cin­sk behan­dling og om kri­gen mod Rus­land kan ende i en atomkrig.

“Der er mange, der skriv­er til mig hele tiden, så det kan da godt være, han har sendt et beat, som jeg har svaret på,” siger Jok­eren og under­streger, at han ikke kender per­so­n­en og aldrig nogensinde har hørt om et pro­jekt i Hør­sholm Kommune.

Det siger Sjællandske

Fri­heds­brevet har talt med redak­tør på Uge­bladet Hør­sholm ved Sjæl­landske Medi­er, Fred Jacob­sen, der er blevet kon­tak­tet af Jok­eren, mens Fri­heds­brevet har ledt efter Bjarke Buur­gaard Talamona.

“Det er ikke ham, der har givet tilbud­det,” siger han straks til Frihedsbrevet.

Han fortæller, at de er blevet klar over, at Jok­eren er ked af, at his­to­rien over­hovedet er kom­met ud.

Når man læs­er his­to­rien ved jer, kan det godt komme til at ligne, at det går rigtig dårligt for Jes­per “Jok­eren” Dahl. Hvor­dan kan det være, at man ikke kon­tak­ter ham i første omgang? 

“Vi har jo taget den fra bladet, hvis man kan sige det på den måde. Der lig­ger en ansøgn­ing til Sports‑, Sund­heds- og Kul­tu­rud­val­get til deres udval­gsmøde. Der fremgår det så, at han (Bjarke Buur­gaard Tala­m­ona, red.) sender en ansøgn­ing, hvor han så nævn­er Jok­eren. Så vi tager den fra bladet og siger okay, her er der en ansøgning.”

“Så føl­ger vi op og siger, hvad udval­get egentlig siger til det her. That’s it. Man vil jo altid kunne sige til os: Burde I ikke have ringet? Burde I ikke have tjekket? Det kan man jo altid sige, og der kan man så spørge, hvor­for har kom­munen ikke tjekket de ansøgninger, der kom­mer ind.”

Fred Jacob­sen under­streger over for Fri­heds­brevet, at det ikke var for at skade Jok­eren, men at de bare har læst ansøgnin­gen fra Hør­sholm Kommune.

Men i den ansøgn­ing står der jo, at ansøger kender Avicii, Stro­mae, har været i kon­takt med Kanye West, Pit­bull og The Week­nd, og så skriv­er han fra noget, der hed­der Radio Illu­mi­nati. Tænk­te I over, at det lyder lidt vildt? 

“Jamen, det gør det jo,” siger Fred Jacobsen.

“Man vil altid kunne anklages for og blive peget fin­gre af, at det er man gået for let om. I nogle til­fælde researcher vi nogle ting i bund, og i nogle til­fælde gør vi så ikke.”

Og skulle man så have gjort det i det her til­fælde, når det vis­er sig, at det ikke er rigtigt? 

“I bagk­logsk­abens ulidelige, skarpe lys så kan man altid sige, at det burde vi have gjort. Men udgangspunk­tet var, at vi syntes, det var en spøjs his­to­rie. Nu hvor vi er der, hvor vi er, så vil vi jo gøre alt for at fortælle, at det ikke har noget på sig.”

Læg mærke til

Car­o­line Vic­to­ria Chris­tensen, for­mand for Sports‑, Sund­heds- og Kul­tu­rud­val­get i Hør­sholm Kom­mune, fork­lar­er til Fri­heds­brevet, at man i udval­get val­gte at takke nej tilbud­det, da man “ikke rigtig kunne forstå præmissen”.

“Som man også kan læse af ansøgnin­gen, ville man lave en sang, der kunne brande, men som endelig ikke måtte være en reklame, og det var lidt en skør præmis, som vi ikke rigtig kunne se os selv i,” siger Car­o­line Vic­to­ria Christensen.