Joke­ren afvi­ser at have til­budt Hørs­holm en rapsang: “Lodret løgn og mis­brug af mit navn”


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

I den­ne uge brag­te sn.dk og Fre­de­riks­borg Amts Avis under Sjæl­land­ske Medi­er histo­ri­en om, at rap­pe­ren Jes­per “Joke­ren” Dahl skul­le have til­budt Hørs­holm Kom­mu­ne at lave en rapsang til kom­mu­nen for blot 13.000 kro­ner. Over­skrif­ten på artik­len var: “Rap­per vil syn­ge om Hørs­holm, hvis bare kom­mu­nen betaler”.

Efter­føl­gen­de skrev Ber­ling­s­ke også den opsigtsvæk­ken­de historie.

Men histo­ri­en er ikke helt så lige­til. Fri­heds­bre­vet har været i kon­takt med Joke­ren, der ikke aner, hvem der har skre­vet ansøg­nin­gen og i øvrigt på det kraf­tig­ste afvi­ser, at han kun­ne være inter­es­se­ret i at lave en rapsang til ære for Hørs­holm Kommune.

“Det er det syge­ste vrøvl, det dér,” siger Joke­ren, da Fri­heds­bre­vet rin­ger til ham.

“Det er lodret løgn og mis­brug af mit navn.”

Det står der i ansøgningen

Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af ansøg­nin­gen fra en per­son ved navn Bjar­ke Buur­gaard Talamona.

Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na skri­ver til Hørs­holm Kom­mu­ne, at han er tid­li­ge­re radiovært på NRJ og Radio Uptown, og at han nu “arbej­der med inter­na­tio­nal for­ret­ning og musik”.

Han beret­ter vide­re, at Sean Sto­ne – søn af Oli­ver Sto­ne (fil­min­struk­tø­ren bag Pla­toon, Wall Stre­et, Natu­ral Born Kil­lers m.fl.) har brugt syv af Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­nas kom­po­si­tio­ner, og at kunst­ne­re som Avi­cii og PSY (det syd­kore­an­ske fæno­men, der er mest kendt for san­gen “Gang­nam Sty­le”) beg­ge har været “inter­es­se­ret i at mod­ta­ge demo­er fra mig”.

Han skri­ver vide­re i ansøg­nin­gen, at han har “kon­takt til IRKO, som er Gram­my-vin­der. IRKO’s kon­tor og jeg har e‑mailet sam­men. De har lyt­tet til instru­men­talen, som de godt kan lide, og er klar til at gå i gang.” Han fortsætter:

“IRKO har arbej­det sam­men med Kenye West (Kanye West, red.), Tim­ba­land, Pit­bull, the Weeknd etc.”

Ide­en med kom­mu­ne-san­gen er iføl­ge ansø­ge­ren at bran­de Hørs­holm, og san­gen skal lyde som en hitsang og ikke en rek­la­me. Tala­mo­na plan­læg­ger også at sen­de san­gen til de fle­ste radio­sta­tio­ner i Dan­mark samt sven­ske og nor­ske radio­sta­tio­ner. Måske vil han fort­sæt­te sam­ar­bej­det og lave en musik­vi­deo og afhol­de en kon­cert, hvis det går godt, skri­ver han.

Hørs­holm Kom­mu­ne skal dæk­ke pro­duk­tions­om­kost­nin­ger­ne, der iføl­ge Bjar­ke Buur­gaards Tala­mo­nas udreg­nin­ger koster 12.800 kro­ner inklu­siv moms.

Tala­mo­na under­skri­ver bre­vet med sit navn og til­fø­jel­sen “Radio Illuminati”.

Det siger Jokeren

Da Fri­heds­bre­vet kon­tak­ter Joke­ren i for­bin­del­se med histo­ri­en, er det før­ste gang, han hører om det omtal­te til­bud om en hitsang til Hørs­holm Kom­mu­ne. Han ken­der hel­ler ikke Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na, der har sendt ansøg­nin­gen til kommunen.

“Det er det syge­ste vrøvl, det der,” siger han.

“Det er lodret løgn og mis­brug af mit navn. Jeg tager 30.000 kro­ner for at spil­le hits i en halv time, hvor­for fuck skul­le jeg få en eller anden under­lig afdan­ket radiovært til at lave en sang?”

Joke­ren undrer sig over, at Sjæl­land­ske skri­ver histo­ri­en til at begyn­de med, men også at Ber­ling­s­ke gen­gi­ver histo­ri­en uden at kon­tak­te ham.

“Vores bran­che har været ned­luk­ket i snart to år, og så er der ende­lig åbent igen, og så kom­mer der sådan en histo­rie om, at man kan hyre mig til at skri­ve lej­lig­heds­san­ge til 13.000 – det er alt­så ikke et sær­lig godt forhandlingsgrundlag.”

“Der er man­ge, der skri­ver til mig og sen­der mig beats, så måske har jeg sva­ret ham,” siger Jokeren.

Joke­ren har lige­som Fri­heds­bre­vet for­søgt at fin­de frem til Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na på Goog­le og soci­a­le medi­er uden held.

Det siger Bjar­ke fra Radio Illuminati

Fri­heds­bre­vet har skre­vet til Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na på den mail, han send­te ansøg­nin­gen fra, og spurgt ham, hvor­for han har sendt en ansøg­ning til Hørs­holm Kom­mu­ne og brugt Joke­rens navn uden at have talt med ham.

“Det blev ikke til noget, for­di Hørs­holm Kom­mu­ne ikke vil støt­te pro­jek­tet,” skri­ver han i en mail til Frihedsbrevet.

“Joke­ren kan godt lide en instru­men­tal, jeg har lavet, og vil­le lave en rapsang til den. Jeg for­tal­te ham, at jeg vil­le prø­ve at fin­de en sponsor til pro­duk­tions­om­kost­nin­ger­ne, men jeg hav­de ikke for­talt ham, at jeg har kon­tak­tet kom­mu­nen, der­for ken­der han ikke noget til det.”

Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na sva­rer ikke på Fri­heds­bre­vets spørgs­mål om, hvor­dan det kan være, at Joke­ren siger, at han ikke ken­der til hver­ken ham eller ansøgningen.

“Hvis Fri­heds­bre­vet vil støt­te pro­jek­tet og få lidt bran­ding, må I ende­lig sige til,” skri­ver han derimod.

“Jeg skri­ver til Joke­ren og taler med ham direk­te,” afslut­ter han.

En detal­je

Da Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na, at Joke­ren er dybt uenig i, at de skul­le have talt sam­men, sen­der han en mail med en tekst, som Joke­ren angi­ve­ligt har sendt til ham, hvor der står:

“Det er sgu ret fedt! Har du et sted at opta­ge? Hvor bor du?”

Det er ikke et scre­ens­hot, men der­i­mod kopi­e­ret tekst, der er sat ind i mai­len til Fri­heds­bre­vet. I sam­me mail sen­der Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na en lang opfor­dring til, at Fri­heds­bre­vet under­sø­ger cor­o­na­vac­ci­ner, eks­pe­ri­men­tal medi­cinsk behand­ling og om kri­gen mod Rusland kan ende i en atomkrig.

“Der er man­ge, der skri­ver til mig hele tiden, så det kan da godt være, han har sendt et beat, som jeg har sva­ret på,” siger Joke­ren og under­stre­ger, at han ikke ken­der per­so­nen og aldrig nogen­sin­de har hørt om et pro­jekt i Hørs­holm Kommune.

Det siger Sjællandske

Fri­heds­bre­vet har talt med redak­tør på Uge­bla­det Hørs­holm ved Sjæl­land­ske Medi­er, Fred Jacob­sen, der er ble­vet kon­tak­tet af Joke­ren, mens Fri­heds­bre­vet har ledt efter Bjar­ke Buur­gaard Talamona.

“Det er ikke ham, der har givet til­bud­det,” siger han straks til Frihedsbrevet.

Han for­tæl­ler, at de er ble­vet klar over, at Joke­ren er ked af, at histo­ri­en over­ho­ve­det er kom­met ud.

Når man læser histo­ri­en ved jer, kan det godt kom­me til at lig­ne, at det går rig­tig dår­ligt for Jes­per “Joke­ren” Dahl. Hvor­dan kan det være, at man ikke kon­tak­ter ham i før­ste omgang? 

“Vi har jo taget den fra bla­det, hvis man kan sige det på den måde. Der lig­ger en ansøg­ning til Sports‑, Sund­heds- og Kul­tur­ud­val­get til deres udvalgs­mø­de. Der frem­går det så, at han (Bjar­ke Buur­gaard Tala­mo­na, red.) sen­der en ansøg­ning, hvor han så næv­ner Joke­ren. Så vi tager den fra bla­det og siger okay, her er der en ansøgning.”

“Så føl­ger vi op og siger, hvad udval­get egent­lig siger til det her. That’s it. Man vil jo altid kun­ne sige til os: Bur­de I ikke have rin­get? Bur­de I ikke have tjek­ket? Det kan man jo altid sige, og der kan man så spør­ge, hvor­for har kom­mu­nen ikke tjek­ket de ansøg­nin­ger, der kom­mer ind.”

Fred Jacob­sen under­stre­ger over for Fri­heds­bre­vet, at det ikke var for at ska­de Joke­ren, men at de bare har læst ansøg­nin­gen fra Hørs­holm Kommune.

Men i den ansøg­ning står der jo, at ansø­ger ken­der Avi­cii, Stro­mae, har været i kon­takt med Kanye West, Pit­bull og The Weeknd, og så skri­ver han fra noget, der hed­der Radio Illu­mi­na­ti. Tænk­te I over, at det lyder lidt vildt? 

“Jamen, det gør det jo,” siger Fred Jacobsen.

“Man vil altid kun­ne ankla­ges for og bli­ve peget fin­gre af, at det er man gået for let om. I nog­le til­fæl­de resear­cher vi nog­le ting i bund, og i nog­le til­fæl­de gør vi så ikke.”

Og skul­le man så have gjort det i det her til­fæl­de, når det viser sig, at det ikke er rigtigt? 

“I bag­klog­ska­bens uli­de­li­ge, skar­pe lys så kan man altid sige, at det bur­de vi have gjort. Men udgangs­punk­tet var, at vi syn­tes, det var en spøjs histo­rie. Nu hvor vi er der, hvor vi er, så vil vi jo gøre alt for at for­tæl­le, at det ikke har noget på sig.”

Læg mær­ke til

Caro­li­ne Victo­ria Chri­sten­sen, for­mand for Sports‑, Sund­heds- og Kul­tur­ud­val­get i Hørs­holm Kom­mu­ne, for­kla­rer til Fri­heds­bre­vet, at man i udval­get valg­te at tak­ke nej til­bud­det, da man “ikke rig­tig kun­ne for­stå præmissen”.

“Som man også kan læse af ansøg­nin­gen, vil­le man lave en sang, der kun­ne bran­de, men som ende­lig ikke måt­te være en rek­la­me, og det var lidt en skør præ­mis, som vi ikke rig­tig kun­ne se os selv i,” siger Caro­li­ne Victo­ria Christensen.