Kan man tale med en vol­de­lig ekstremist?

Iføl­ge Irs­had Manji er men­ne­sker pro­gram­me­ret til at sæt­te eti­ket­ter på andre men­ne­sker for at ska­be orden og for­ud­si­ge­lig­hed. I tider­nes mor­gen var det vig­tigt for at kun­ne over­le­ve ude på savan­nen som indi­vid og stam­me. Men i en tid hvor vores iden­ti­tet har man­ge dimen­sio­ner, og hvor vi er mere for­bund­ne med hin­an­den på tværs af grup­per, kom­mer der sjæl­dent noget godt ud af at gri­be til for­sim­p­le­de etiketter … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.