Ken­dis­præst afslø­ret: 14 per­so­ner for­tal­te om upas­sen­de, græn­se­over­skri­den­de og kræn­ken­de adfærd fra Flem­m­ing Pless

Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Foto: Tho­mas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Det kor­te af det lange 

For to år siden beskyld­te fem kvin­der den kend­te præst Flem­m­ing Pless for at mis­bru­ge sit embe­de til at ind­le­de inti­me for­hold til sår­ba­re kir­ke­gæn­ge­re. Siden har han været gen­stand for en advo­ka­tun­der­sø­gel­se og et tjenst­ligt for­hør. Få har kendt til ind­hol­det, for­di Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et har mørklagt alle sagsakter. 

Nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re dele af de ube­skrev­ne doku­men­ter. Omfan­get af kla­ger over Flem­m­ing Pless viser sig at være langt stør­re end hidtil beskre­vet. Sam­ti­dig står en ny kvin­de frem og for­tæl­ler om at have været udsat for kræn­ken­de adfærd af præsten. 

Flem­m­ing Pless siger selv, at han ikke kan kom­men­te­re de nye oplysninger. 

Hele histo­ri­en

Få præ­ster kan pra­le af at have ken­dis­fak­tor som Flem­m­ing Pless. 

Siden 1994 har han viet og begra­vet den ene berømt­hed efter den anden, del­ta­get i popu­læ­re radio- og tv-pro­gram­mer, gnub­bet skul­dre med stats­mi­ni­ste­ren, og han er fle­re gan­ge ble­vet valgt ind som regions­po­li­ti­ker for Socialdemokratiet. 

I præ­ste­em­be­det beskri­ves Flem­m­ing Pless som “moder­ne” og “græn­se­sø­gen­de”. Han har for eksem­pel ind­kas­se­ret en påta­le for at optræ­de i præ­stekjo­le til en ikke-kir­ke­lig hand­ling og mod­ta­get en næse for at bespi­se gæster ved kir­kens alter i rea­li­ty-udsen­del­sen Til Mid­dag Hos.

Men i for­å­ret 2021 led hans ima­ge som kir­kens far­ve­ri­ge poster­boy et geval­digt knæk. B.T.‘s podcast Det, vi taler om afslø­re­de, at fem kvin­der hav­de kla­get over hans adfærd, og lige siden har for­skel­li­ge medi­er bota­ni­se­ret i kvin­der­nes beret­nin­ger og Kir­ke­mi­ni­ste­ri­ets hånd­te­ring af sagen. 

Når det kom­mer til den nu skan­da­le­ram­te Flem­m­ing Pless, er der en ræk­ke ting, som offent­lig­he­den alle­re­de ved. Og så er der alt det, som offent­lig­he­den ikke ved. 

Lad os star­te med det, vi ved. 

Nem­lig at fem kvin­der i marts 2021 send­te en sam­let kla­ge til Køben­havns Stift og Soci­al­de­mo­kra­ti­et, hvori de beskyld­te Flem­m­ing Pless for syste­ma­tisk at mis­bru­ge sin stil­ling som præst til at ind­le­de rela­tio­ner af seksu­el karak­ter til sår­ba­re kvin­der, han hav­de mødt gen­nem kirken. 

Kla­gen fik biskop Peter Skov Jakob­sen til at fri­ta­ge Flem­m­ing Pless fra præ­ste­tje­ne­sten med øje­blik­ke­lig virk­ning og ind­be­ret­te sagen for Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et, der igang­s­at­te en advo­ka­tun­der­sø­gel­se. Rap­por­ten om Flem­m­ing Pless lå fær­dig i august 2021, men først i 2022 ind­led­te Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et et såkaldt tjenst­ligt forhør. 

Alt fore­gik hem­me­ligt. Og så ske­te der ellers det, som nok de fær­re­ste hav­de forudset. 

Den 20. sep­tem­ber 2022 meld­te Flem­m­ing Pless ud, at han hav­de opsagt sin stil­ling som sog­ne­præst. Med andre ord krøb han uden om den sank­tion, der mulig­vis var ved at ram­me ham. Og til­ba­ge stod – og står sta­dig – de foru­ret­te­de og offent­lig­he­den uden svar på, om advo­ka­ter­ne og dom­me­ren fandt kla­gen fra de fem kvin­der tro­vær­dig, og hvil­ken kon­se­kvens det i så fald skul­le have haft. 

De to mest afgø­ren­de ele­men­ter, mini­ste­ri­ets advo­ka­trap­port og tje­ne­ste­mands­sa­gen, er nem­lig und­ta­get fra aktind­sigt og omfat­tet af tavs­heds­pligt. Og det bety­der yder­li­ge­re, at man ikke aner, hvor man­ge sager der ellers gem­te sig på den kon­tro­ver­si­el­le præst fra rea­li­ty-tv og sladderbladene. 

Og det leder vide­re til den del, som offent­lig­he­den end­nu ikke ved om Flem­m­ing Pless, og som Fri­heds­bre­vet i dag kan afsløre. 

Det viser sig, at der var langt fle­re kla­ger over ken­dis­præ­sten end de oprin­de­li­ge fem. Sam­men­lagt modt­og Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et 18 hen­ven­del­ser fra per­so­ner, som blandt andet beskrev præ­stens adfærd som upas­sen­de og beret­te­de om hæn­del­ser, der hav­de påvir­ket dem nega­tivt i årevis. 

14 af de 18 per­so­ner lod sig efter­føl­gen­de afhø­re af advo­kat­fir­ma­et Kro­mann Reu­mert, hvor de beret­te­de om kon­kre­te hæn­del­ser, som skul­le have udspil­let sig eller være star­tet i kir­kens loka­ler. Beret­nin­ger og vid­nes­byrd, som advo­ka­tun­der­sø­gel­sen end­te med at beteg­ne som “tro­vær­di­ge”.

Iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger end­te advo­ka­trap­por­ten des­u­den med at anbe­fa­le en “alvor­lig sank­tio­ne­ring” af Flem­m­ing Pless, idet der var begrun­det mistan­ke om “alvor­li­ge tjenesteforseelser”. 

“Når man har en sag med 18 hen­ven­del­ser, er der tale om en serie-kræn­ker. Det bety­der noget for sagens alvor, og det helt sto­re pro­blem i den for­bin­del­se er, at Flem­m­ing Pless ikke blev stop­pet og sta­dig kan arbej­de som præst. Poin­ten med serie-kræn­ke­re er jo, at de noto­risk ikke kan læse andre men­ne­skers græn­ser,” lyder det om de nye oplys­nin­ger fra pro­fes­sor eme­ri­ta ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Anet­te Bor­chorst, som for­sker i seksu­el chi­ka­ne på arbejdspladser. 

Ny kvin­de står frem 

Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i nog­le af de hidtil ukend­te kla­ger, hvoraf fle­re under­støt­ter det hand­le­møn­ster, som den alle­re­de kend­te kla­ge beskri­ver. De teg­ner nem­lig et bil­le­de af en præst, som udnyt­te­de embe­dets auto­ri­tet og til­lid til at lok­ke inti­mi­tet ud af sår­ba­re kvinder. 

For eksem­pel beskri­ver hen­ven­del­ser­ne, at Flem­m­ing Pless via job­bet som præst til­eg­ne­de sig dybt for­tro­lig viden om kvin­der, som han sene­re for­søg­te at for­fø­re. For eksem­pel viden om over­greb og en for­tid i prostitution. 

Men kla­ger­ne til­fø­jer også en ny, ukendt dimen­sion; nem­lig at hans græn­se­over­skri­den­de adfærd til­sy­ne­la­den­de også ram­te kir­kens ansatte. 

“En dag sni­ger han sig ind på mig bag­fra og river mit hoved til­ba­ge i håret og bider mig i øret. Så står han der i sin præ­stekjo­le med mit øre i mun­den, og jeg står og er ved at lave kaf­fe til kir­kens ansat­te. Det var både gro­tesk og mærkeligt.” 

Sådan for­tæl­ler Ida, en tid­li­ge­re kor­pi­ge, der nu står offent­ligt frem med sin historie. 

Hæn­del­sen, hun beskri­ver, var den før­ste ud af fle­re ube­ha­ge­li­ge ople­vel­ser med hen­des tid­li­ge­re chef Flem­m­ing Pless. Det for­tæl­ler hun til Fri­heds­bre­vet og i en af de hidtil ukend­te klager. 

Ida ønsker at stå frem uden efter­navn af hen­syn til sit nuvæ­ren­de arbej­de, men hun vil ger­ne bidra­ge til histo­ri­en, for­di hun mener, at Kir­ke-syste­met hol­der hån­den over præ­ster med kræn­ken­de adfærd. Hen­des egen histo­rie med Flem­m­ing Pless star­ter, da hun som tee­na­ger bli­ver ansat under ham som kirkesanger. 

“Jeg gen­nem­le­ver på det tids­punkt mine for­æl­dres skils­mis­se og har det gene­relt svært. Så kir­ken kom­mer til at fun­ge­re som min ekstra fami­lie og mit andet hjem,” for­tæl­ler hun. 

Kor­pi­gen går der­for direk­te til kir­kens kon­takt­per­son, da Flem­m­ing Pless over­skri­der hen­des græn­se før­ste gang. Det sker iføl­ge Ida, da han hiver hen­de i håret og bider hen­de i øret ud af det blå. 

“Min kon­takt­per­son for­sø­ger fak­tisk at gå vide­re med sagen i syste­met. Men uden held,” siger hun. 

“Det var der, jeg fandt ud af, at der ikke var noget at stil­le op mod Flem­m­ing Pless’ til tider upas­sen­de opfør­sel. Det måt­te man lige­som bare fin­de sig i.” 

Der­for kla­ger Ida hel­ler ikke med det sam­me, da der til­sy­ne­la­den­de sker en langt mere alvor­lig hæn­del­se nog­le år sene­re. På det tids­punkt er hun fyldt 23 år og er sta­dig jom­fru, usik­ker og sår­bar, for­tæl­ler hun. 

“Jeg hav­de det ad hel­ve­de til. Der­for hav­de jeg man­ge lan­ge, lan­ge sam­ta­ler med Flem­m­ing. Både som min chef og præst. Han vid­ste alt om mig. Vit­ter­lig alt,” siger hun og uddyber: 

“Han var som min psy­ko­log, og jeg blev helt klart meget fasci­ne­ret af ham. Og afhæn­gig af ham på en eller anden måde.” 

Flem­m­ing Pless er ikke bare 33 år ældre end den 23-åri­ge san­ge­r­in­de. Han er også Idas chef og præst. Alli­ge­vel ind­le­der han en intim rela­tion, for­tæl­ler hun. En rela­tion, der iføl­ge Ida eska­le­rer, da Flem­m­ing Pless invi­te­rer hen­de til mid­dag hjem­me hos sig selv og lok­ker hen­de med ind i soveværelset. 

Her fore­går der ikke fuld­byr­det sam­le­je, men der sker andre for­mer for meget intimt, seksu­elt samvær, for­tæl­ler hun. 

“Det var min før­ste ople­vel­se med en mand så tæt på,” siger hun også. 

Og hæn­del­sen er ikke bare Idas før­ste ople­vel­se med en mand, for­tæl­ler hun. Det er også star­ten på et ube­ha­ge­ligt for­løb, der ender med at påvir­ke hen­des kær­lig­heds­liv de næste man­ge år. Efter afte­nen i che­fens seng ople­ver den unge kir­kesan­ger nem­lig, at Flem­m­ing Pless bli­ver util­reg­ne­lig og afvisende. 

“Han var ufat­te­lig vægels­in­det. Det ene øje­blik vil­le han have knus og kys og holdt mig om benet, og det næste blev man igno­re­ret eller skældt ud. En psy­kisk yoyo for en uer­fa­ren, usik­ker kvin­de, som jeg var på det tidspunkt.” 

“Det var for­kert af ham at ind­le­de et intimt for­hold, men det vær­ste var den helt igen­nem mod­by­de­li­ge opfør­sel og de tve­ty­di­ge sig­na­ler, han udsat­te mig for bag­ef­ter. Det sår­e­de mig især, for­di jeg hav­de betro­et ham mine dybe­ste hem­me­lig­he­der. Alt fra tvivl om min egen seksu­a­li­tet og mang­len­de seksu­el­le erfa­ring til pro­ble­mer i min fami­lie og kar­ri­e­re. Han kom helt tæt på for der­ef­ter at tvæ­re mig ud under skoså­len og behand­le mig værdiløst.” 

Først en del år sene­re kla­ger Ida over hans opfør­sel. Det sker, da hun læser i B.T., at fem kvin­der har sendt lig­nen­de beret­nin­ger til biskop­pen. I kla­gen beskri­ver Ida blandt andet, hvor­dan Flem­m­ing Pless’ opfør­sel gjor­de hen­de mere og mere ulyk­ke­lig, og at hun til sidst var nødt til at for­la­de kirken. 

Men selv efter opsi­gel­sen sad ople­vel­sen fast i hen­de, for­tæl­ler hun. 

“Flem­m­ing Pless fik en alvor­lig ind­virk­ning på mit liv. Jeg har haft sto­re udfor­drin­ger med mænd, til­lid og inti­mi­tet – og det star­te­de ved ham. Han var i vir­ke­lig­he­den min før­ste forel­skel­se, og det er bestemt ikke nogen rar ting at tæn­ke på nu. Man føler sig fak­tisk sådan lidt ulækker.” 

Den tid­li­ge­re kor­san­ge­r­in­de siger, at hun tak­ket være sin nuvæ­ren­de mand er kom­met vide­re, og at hun ikke læn­ge­re er ban­ge for Flem­m­ing Pless. Og at hun net­op af den grund beslut­te­de sig for at bidra­ge til sagen ved at sen­de sin beret­ning til Køben­havns Stift. 

“Sagen om Flem­m­ing Pless stik­ker meget dybe­re og hand­ler ikke kun om mig. Han er mani­p­u­le­ren­de og stra­te­gisk i sit valg af ofre. Og han har opført sig mod­by­de­ligt over for rig­tig man­ge men­ne­sker, uden nogen har vil­let lyt­te til dem, der kla­ge­de. Om de så omhand­le­de noget seksu­elt eller ej,” siger hun og uddyber: 

“Jeg ken­der fle­re, der har været udsat for kræn­ken­de, græn­se­over­skri­den­de adfærd fra hans side. Og jeg tæn­ker fak­tisk, jeg selv er en af dem, der er slup­pet billigst.” 

For Ida er det vær­ste ikke, at Flem­m­ing Pless til­sy­ne­la­den­de har for­ført kvin­der gen­nem sit vir­ke som præst. For hen­de er det nær­me­re den efter­føl­gen­de afvis­ning og ond­skabs­ful­de atti­tu­de, som både hun og andre kvin­der beret­ter om. Og end­nu vær­re påpe­ger hun kir­kens hånd­te­ring – eller man­gel på sam­me – som det stør­ste overgreb. 

“Hans opfør­sel har stå­et på i åre­vis. Og ingen gjor­de noget. Det er fak­tisk det aller­vær­ste. De holdt bare hån­den over ham.” 

Flem­m­ing Pless har haft mulig­hed for at for­hol­de sig til og sva­re på Idas beret­ning i for­bin­del­se med advo­ka­tun­der­sø­gel­sen. Over for Fri­heds­bre­vet ønsker han dog ikke at for­hol­de sig til hen­des histo­rie og kritik. 

Advo­ka­ter anbe­fa­le­de suspendering

Sagen om Flem­m­ing Pless har fået eks­per­ter til at spør­ge, hvor­vidt præ­ster må ind­le­de inti­me rela­tio­ner til ansat­te, kir­ke­gæn­ge­re og per­so­ner, som ved­kom­men­de har i sjælesorg. 

Kon­klu­sio­ner­ne fra advo­ka­ter­rap­por­ten, for­hørs­dom­me­ren og Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et kun­ne indi­ke­re syste­mets hold­ning og tolk­nin­gen af reg­ler­ne på områ­det. Men som beskre­vet bli­ver akter­ne holdt hemmelige. 

Fri­heds­bre­vet kan dog for­tæl­le, at advo­ka­trap­por­ten kon­klu­de­rer, at seksu­el­le rela­tio­ner, sådan som Flem­m­ing Pless til­sy­ne­la­den­de har haft det, er i strid med tje­ne­mands­lo­vens § 10, der fore­skri­ver, at en tje­ne­ste­mand skal “vise sig vær­dig til den agtel­se og til­lid, som stil­lin­gen kræver”. 

Yder­li­ge­re vur­de­rer advo­ka­trap­por­ten iføl­ge vores oplys­nin­ger, at reg­ler­ne synes at være over­t­rå­dt i sådan en grad, at advo­ka­ter­ne anbe­fa­le­de mini­ste­ri­et at ind­le­de et tjenst­ligt for­hør med hen­blik på sus­pen­de­ring af Flem­m­ing Pless. 

En sus­pen­de­ring beskri­ves under § 19 som en sank­tion, der kan tages i brug, når der er tale om for­hold så alvor­li­ge, at det er betæn­ke­ligt at lade ved­kom­men­de fort­sæt­te sit arbejde. 

Flem­m­ing Pless nåe­de dog aldrig at bli­ve sus­pen­de­ret offi­ci­elt, for­di han selv sag­de op. Og han har kun­net behol­de både kjo­le og kra­ve og fort­sæt­te præ­s­te­ger­nin­gen i pri­vat regi lige siden. Iføl­ge Face­book-opslag afhol­der han for eksem­pel sam­ta­le­grup­per om “skils­mis­ser og tab”. 

Det siger Flem­m­ing Pless

Fri­heds­bre­vet har rin­get til Flem­m­ing Pless for at fore­hol­de ham de nye oplysninger. 

“Det kom­mer til at være den sam­me ting, jeg siger til dig, som jeg har sagt til alle muli­ge andre. Og jeg kom­mer ikke på noget tids­punkt til at sige mere, før den dag jeg beslut­ter mig for selv at sige det på min egen måde og mine egne vil­kår,” lyder det ind­le­den­de fra Flem­m­ing Pless. 

Nog­le af de oplys­nin­ger, der kom­mer ud nu, får en eks­pert til at sige, at alvors­gra­den er stør­re og vær­re, end man hidtil har… 

Ved du hvad, jeg kom­mer til at sige til dig igen, at jeg er tje­ne­ste­mand. Jeg kan ikke udta­le mig. Det kan være svært ikke at kun­ne udta­le sig. Men det kan kun Køben­havns biskop. Så sådan er det.” 

Men det har eks­per­ter jo net­op sagt, at du godt kan?

“Sådan opfat­ter jeg det ikke. Og der­for fast­hol­der jeg, at jeg kan ikke udta­le mig. Jeg har været tjenestemand.” 

Men så kan man spør­ge, om du så er enig i det, som kvinderne… 

“Prøv at høre, prøv at høre, prøv at høre. Lad være med at prø­ve mere ad den vej. For den er løbet til ende.” 

“Men du arbej­der jo sta­dig som præst i pri­vat regi. Du har i hvert fald sta­dig din præ­ste-titel. Så på den måde er det jo også rele­vant, hvis de lige­frem har vur­de­ret inde i mini­ste­ri­et, at din opfør­sel var så upas­sen­de, at du ikke skul­le bestri­de det erhverv mere. 

“Snak med Køben­havns biskop,” sva­rer Flem­m­ing Pless slut­te­ligt og læg­ger på. 

Efter­føl­gen­de har Fri­heds­bre­vet sendt Flem­m­ing Pless en mail med samt­li­ge nye oplys­nin­ger, der frem­går af artik­len samt nog­le af de spørgs­mål, vi vil­le stil­le i et even­tu­elt inter­view. For eksem­pel om Flem­m­ing Pless aner­ken­der de man­ge beret­nin­ger, som advo­ka­ter­ne anså for tro­vær­di­ge og alvor­li­ge, og om han selv mener, det er for­svar­ligt at fort­sæt­te som præst, når en eks­pert beteg­ner ham som serie-krænker. 

“Der er rejst en kla­ge over mig som tje­ne­ste­mand. De vil­kår gæl­der også, efter jeg ikke læn­ge­re er tje­ne­ste­mand. Der­af føl­ger, at jeg ikke kan udta­le mig,” lyder sva­ret tilbage.