Kil­der for­tæl­ler om pro­ble­mer med fest­kul­tu­ren hos Deloit­te – nu er part­ner smidt på porten


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Fle­re tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re har ople­vet græn­se­over­skri­den­de adfærd i Dan­marks stør­ste revi­sions­fir­ma, Deloitte. 

Der har været en ople­vel­se af, at det ikke vir­ker at gå til Deloit­tes whi­st­le­blower­ord­ning, som virk­som­he­dens top­chef nu erken­der ikke har vir­ket, som den skulle. 

Des­u­den er en leden­de skik­kel­se i Deloit­te med fle­re per­so­na­lesa­ger i baga­gen ble­vet afske­di­get efter Fri­heds­bre­vets henvendelse. 

Hele histo­ri­en

Græn­se­over­skri­den­de adfærd, et gif­tigt arbejds­mil­jø og pro­ble­mer med festkulturen. 

Sådan er ople­vel­sen hos fle­re kvin­der, der har råbt vagt i gevær hos kon­su­lent- og revi­sions­gi­gan­ten Deloitte. 

En af kvin­der­ne er i dag sta­dig ansat hos Deloitte. 

Hun for­tæl­ler om, hvor­dan hun gik til whi­st­le­blower­ord­nin­gen for at ind­be­ret­te græn­se­over­skri­den­de adfærd fra en leden­de mand­lig skik­kel­se i Deloit­tes partnerkreds. 

Iføl­ge kvin­dens egen opfat­tel­se hav­de den pågæl­den­de opført sig upas­sen­de og græn­se­over­skri­den­de i soci­a­le sam­men­hæn­ge, hvor der også var alko­hol involveret. 

Selv­om den pågæl­den­de part­ner efter­føl­gen­de fik for­skel­li­ge sank­tio­ner fra ledel­sen i Deloit­te, har kvin­den for­nem­mel­sen af, at det ikke er ble­vet overholdt. 

“Dag­lig­da­gen er fort­sat, som om intet var sket, og sank­tio­ner­ne bli­ver ikke over­holdt. Top­le­del­sen i Deloit­te har aldrig nævnt eller taget afstand fra sagen. Der har været en stil­tien­de accept fra top­le­del­sen af den græn­se­over­skri­den­de adfærd. Part­ne­ren kan fort­sæt­te, som om intet var hændt, mens de impli­ce­re­de kvin­der er stærkt påvir­ket af sagen,” siger kvin­den, der alt­så fort­sat er ansat i Deloit­te, og som udta­ler sig til Fri­heds­bre­vet på betin­gel­se af anonymitet. 

Inden kvin­den gik til whi­st­le­blower­ord­nin­gen, for­søg­te hun at hen­ven­de sig til en af sup­portaf­de­lin­ger­ne på sin arbejds­plads, for­tæl­ler hun. 

Efter eget udsagn fik hun efter­føl­gen­de at vide, at de ikke kun­ne hånd­te­re sagen ano­nymt. Kvin­den valg­te her­ef­ter at gå til whi­st­le­blower­ord­nin­gen, hvor det var hen­des for­nem­mel­se, at det var svært at ind­be­ret­te ano­nymt, hvis sagen over­ho­ve­det skul­le over­ve­jes at bli­ve taget op. 

Fri­heds­bre­vet har set doku­men­ta­tion for hen­ven­del­sen, som kvin­den har lavet, hvor der ikke bli­ver lagt fin­gre imel­lem kri­tik­ken af Deloit­tes håndtering. 

Da kvin­dens betin­gel­se er at optræ­de ano­nymt, og hun sam­ti­dig er nervøs for, at det vil kun­ne spo­res til­ba­ge til hen­de som afsen­der, cite­rer vi ikke direk­te fra indberetningen 

Af ind­be­ret­nin­gen frem­går det, at den pågæl­den­de part­ner har fået en straf fra ledel­sen i Deloit­te efter sager om det, fle­re med­ar­bej­de­re ople­ver som græn­se­over­skri­den­de adfærd. 

Men sank­tio­ner­ne bli­ver dog langt fra hånd­hæ­vet, for­tæl­ler kvinden. 

Et af kri­tik­punk­ter­ne i ind­be­ret­nin­gen er kvin­dens ople­vel­se af, at man­den bli­ver beskyt­tet af ledel­sen, hvil­ket giver Deloit­te alvor­li­ge rid­ser i lakken. 

I ind­be­ret­nin­gen beskri­ver kvin­den også, at der efter hen­des opfat­tel­se er en for­skel på, hvad Deloit­te siger, og hvad Deloit­te gør. 

Iføl­ge kvin­den, bli­ver de vær­di­er, som Deloit­te bryster sig af, ikke over­holdt. Den sam­me opfat­tel­se deles også af andre kil­der, som Fri­heds­bre­vet har været i kon­takt med. 

Fri­heds­bre­vet har præ­sen­te­ret sagen om den leden­de skik­kel­se og kri­tik­ken for Deloit­tes top­chef Chri­sti­an Jens­by. Han vil gene­relt ikke kom­men­te­re per­so­na­lesa­ger, skri­ver han: 

“Jeg kom­men­te­rer ikke på per­so­na­lesa­ger, hvor­for jeg hel­ler ikke kom­mer ind på de spørgs­mål, der ved­rø­rer det­te. Men jeg kan oply­se, at en part­ner på bag­grund af ny infor­ma­tion, vi har mod­ta­get de sene­ste dage, ikke læn­ge­re er ansat i Deloit­te,” skri­ver Deloitte-topchefen. 

Den nu afske­di­ge­de med­ar­bej­der er iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger den Deloit­te-part­ner, som hav­de fået for­skel­li­ge sank­tio­ner, som vi har beskre­vet i den­ne artikel. 

Ikke ale­ne

Kvin­den står ikke ale­ne med kritikken. 

Fle­re nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re, som Fri­heds­bre­vet har talt med i for­bin­del­se med til­bli­vel­sen af den­ne arti­kel, udtryk­ker stor bekym­ring om for­hol­de­ne i Deloitte. 

“Det var utrygt at gå rundt og være usik­ker på, om de, der skul­le hol­de hån­den under med­ar­bej­der­ne, vil­le være der,” siger en tid­li­ge­re med­ar­bej­der, som ople­ve­de stor for­skel på, hvad Deloit­te sag­de, og hvad Deloit­te gjorde. 

“Det pro­vo­ke­rer mig fak­tisk, at Deloit­te taler så åbent om gode vær­di­er, når jeg ikke syn­tes, det var virkeligheden.” 

En anden tid­li­ge­re med­ar­bej­der udtryk­ker også bekymring. 

“Det er ube­ha­ge­ligt at have ytret bekym­ring om en med­ar­bej­der, og ved­kom­men­de så sene­re bli­ver sat på sam­me opga­ver,” lyder det. 

Fle­re beskri­ver et gene­relt gif­tigt arbejds­mil­jø, hvor upas­sen­de kom­men­ta­rer sid­der løst, og hvor der festes meget. 

Men den stør­ste kri­tik ret­tes mod Deloit­tes hånd­te­ring af per­so­na­lesa­ger. Det er svært at ind­be­ret­te sager ano­nymt, lyder det fra flere. 

Sto­ler ikke på whistleblowerordning

Deloit­te har lige­som en lang ræk­ke virk­som­he­der og myn­dig­he­der en whi­st­le­blower­ord­ning og har i de sene­ste år gjort det til et stort for­ret­nings­ben at imple­men­te­re, hånd­te­re og admi­ni­stre­re whi­st­le­blower­ord­nin­ger for andre. 

Men fle­re med­ar­bej­de­re mener, at det er en skæ­ren­de kon­trast til, hvor­dan Deloit­tes egen ord­ning fun­ge­rer, for­di revi­sions­kæm­pen ikke selv har orden i penalhuset. 

“Jeg har ople­vet at gå til whi­st­le­blower­ord­nin­gen, hvor det var svært at være ano­nym, og hvor jeg efter­føl­gen­de hør­te ryg­ter om, at der er kom­met en anmel­del­se,” for­tæl­ler en for­hen­væ­ren­de Deloitte-medarbejder. 

“Jeg har også ople­vet, at fle­re omkring mig eller jeg selv er ble­vet spurgt af che­fer, hvem der har sendt en ind­be­ret­ning,” for­tæl­ler den sam­me tid­li­ge­re medarbejder. 

I mod­sæt­ning til de kun­der, Deloit­te ser­vi­ce­rer, hvor revi­sions­hu­set fun­ge­rer som en ekstern part, er det nem­lig Deloit­te selv, der har ansva­ret for whistleblowerordningen. 

I ste­det sen­des hen­ven­del­ser­ne vide­re til en højt­stå­en­de Deloit­te-chef, og fle­re per­so­ner har ople­vel­sen af, at der flo­re­rer ryg­ter om, hvem der har råbt vagt i gevær. 

Kil­den for­tæl­ler, at hun har en ople­vel­se af, at den ano­ny­me ind­be­ret­ning har været et sam­ta­le­em­ne blandt fle­re kol­le­ga­er og også fra de med­ar­bej­de­re, den omhandlede. 

Top­chef erken­der problemer

Den 7. decem­ber kun­ne Bør­sen beret­te, at Deloit­tes øver­ste chef i Dan­mark, Chri­sti­an Jens­by, efter en shit­storm på Ins­ta­gram vil­le under­sø­ge og for­bed­re whistleblowerordningen. 

Han ønsker ikke at stil­le op til inter­view, men han har sva­ret på en ræk­ke spørgs­mål om kri­tik­ken fra de tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re, vi har stil­let på skrift. 

Han udtryk­ker sym­pa­ti over for de ople­vel­ser, kil­der­ne har delt. 

“Det gør ondt at høre om de ople­vel­ser, som nog­le tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de kol­le­ga­er har delt den sene­ste uge. Sådan er der ingen, der skal have det i Deloit­te. Men jeg er glad for, at oplys­nin­ger­ne kom­mer frem i lyset, for det giver mig mulig­hed for at gøre noget ved det. For selv­føl­ge­lig skal det være helt trygt at gå til ledel­sen eller hen­ven­de sig i en whi­st­le­blower­ord­ning, hvis man ople­ver upas­sen­de adfærd. Når der er med­ar­bej­de­re, der ikke ople­ver det sådan i dag, så er det vores ansvar at sør­ge for, at de gør det frem­over,” skri­ver Chri­sti­an Jens­by, der har været øver­ste chef for revi­sions- og kon­su­lent­kæm­pen Deloit­tes ca. 3.000 ansat­te i Dan­mark siden juni 2023. 

Efter Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­se er en part­ner med fle­re per­so­na­lesa­ger på sig ble­vet afskediget. 

Det ske­te offi­ci­elt man­dag den 11. decem­ber, bekræf­ter fle­re kilder. 

Men Chri­sti­an Jens­by afvi­ser, at der gene­relt er et pro­blem med græn­se­over­skri­den­de adfærd blandt Deloit­tes ansatte. 

“Jeg ople­ver ikke, at vi har et gene­relt pro­blem med græn­se­over­skri­den­de adfærd, men med mere end 3.000 med­ar­bej­de­re kan det ske, at der er nogen, som ikke kan fin­de ud af at opfø­re sig ordent­ligt. Det vil altid afhæn­ge af en kon­kret vur­de­ring, men vi tager den type sager dybt alvor­ligt og har som udgangs­punkt intet pro­blem med at vise folk til døren, hvis de har en uac­cep­ta­bel adfærd. Det har vi gjort før, og det gæl­der, uan­set om det er på arbej­de eller til fest,” skri­ver topchefen. 

Chri­sti­an Jens­by skri­ver til sidst, at den sene­ste uges kri­tik har gjort det klart, at Deloit­te ikke er i mål med at ændre kul­tu­ren. Det vil han nu ger­ne lave om på. 

“Hvad det præ­cis kom­mer til at inde­hol­de, og hvor­dan vi vil gri­be det an, er for tid­ligt at sige. Det bed­ste, vi kan gøre lige nu, er at lyt­te til dem, der deler deres ople­vel­ser – og spør­ge ind, så hver en sten bli­ver vendt. Når vi har sam­let det sam­men, så ved vi også, hvad der i givet fald skal gøres. Vi har alle­re­de lært en mas­se af den­ne pro­ces,” skri­ver Chri­sti­an Jens­by til Frihedsbrevet.

Kan du lide, hvad du læste?

Bliv medlem i dag, og få adgang til al Frihedsbrevets indhold. Fra vores otte afsnit lange podcastserie Huset Færch, hvor Mads Brügger udfolder en vild fortælling om en skandaleombrust rigmandsfamilie, til magtkritisk og undersøgende journalistik om finans, politik og kultur.

Der er ingen bindingsperiode.

Få adgang nu

Allerede medlem? Log ind her