Kina er mere popu­lær end USA blandt unge afrikanere

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med David McNair, direk­tør for nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen One, hvis for­mål er at bekæm­pe ekstrem fat­tig­dom og hjæl­pe med fore­byg­gel­se af syg­dom­me. Bono fra U2 er blandt stif­ter­ne af One, og McNair har i øvrigt selv en for­tid som gui­ta­rist i et band i hjem­by­en Bel­fast. One får også støt­te fra Bill & Melin­da Gates’ fond. McNair er også til­knyt­tet tæn­ket­an­ken Car­ne­gie som Afri­ka-eks­pert. Han har siden Ruslands inva­sion af Ukrai­ne peget på, at Vesten ikke auto­ma­tisk kan reg­ne med Afri­kas og andre lan­de i Det Glo­ba­le Syds opbak­ning i sin kon­flikt med Kina og Rusland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her