Klok­ken fem om mor­ge­nen våg­ne­de jeg ved, at F. P. Jac lå i foden­den af min seng: ”Skal vi spil­le Mata­dor?” spurg­te han

I dag skal vi end­nu engang bese lit­te­ra­tu­rens mæg­ti­ge soci­a­le og poli­ti­ske kraft – det skal vi gøre ved at høre om Sal­man Rus­h­die; ved at flim­re for­bi nog­le af de stør­ste begi­ven­he­der og nav­ne på årets Lou­i­si­a­na Lite­ra­tu­re; og ende­lig ved at dyk­ke ned i et par af sæso­nens vig­tig­ste tid­li­ge udgi­vel­ser; den unge jour­na­list Johan Var­ning Bendt­sens frem­ra­gen­de repor­ta­ge­bog om Sve­ri­ge, Det sven­ske eks­pe­ri­ment (Gads For­lag); Geor­ge Orwells desvær­re udø­de­li­ge klas­si­ker Ani­mal Farm (Lind­hardt & Ring­hof) og ende­lig Nobel­pris-mod­ta­ge­ren Peter Hand­ke, der skil­drer lit­te­ra­tu­ren som ”det andet sværd”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her