Kol­lerup var mod­stan­der af pen­ge­klub­ber – ind­til han selv blev minister

Erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup (S) tord­ne­de i 2018 mod davæ­ren­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Angre­bet gik på, at en ræk­ke stor­fi­ske­re, også kendt som kvo­te­kon­ger, kun­ne købe sig til pri­vat adgang med stats­mi­ni­ste­ren via dona­tio­ner i den vel­gø­ren­de fond Løk­ke­Fon­den. Med­lem­mer af Soci­al­de­mo­kra­tiets pen­ge­klub har imid­ler­tid sam­me mulig­hed for at købe sig adgang til direk­te kon­takt med mini­stre som Simon Kollerup … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her