Kol­lerup var mod­stan­der af pen­ge­klub­ber – ind­til han selv blev minister

Erhvervs­mi­ni­ster Simon Kol­lerup (S) tord­ne­de i 2018 mod davæ­ren­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Angre­bet gik på, at en ræk­ke stor­fi­ske­re, også kendt som kvo­te­kon­ger, kun­ne købe sig til pri­vat adgang med stats­mi­ni­ste­ren via dona­tio­ner i den vel­gø­ren­de fond Løk­ke­Fon­den. Med­lem­mer af Soci­al­de­mo­kra­tiets pen­ge­klub har imid­ler­tid sam­me mulig­hed for at købe sig adgang til direk­te kon­takt med mini­stre som Simon Kollerup … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.