Kom­mu­ner kaste­de skat­te­kro­ner efter top­lob­byist for at sco­re nye veje: “Det lug­ter lidt af poli­tik til salg”

Når Chri­sti­ans­borg-poli­ti­ker­ne skal dele pen­ge ud til mere asfalt rundt om i lan­det, er fle­re af dem stødt ind i én sær­lig lob­byist fra bureau­et Rud Peder­sen: John Iver­sen, tid­li­ge­re soci­al­de­mo­kra­tisk med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tet. Mor­sø, Ski­ve og Thi­sted Kom­mu­ne har alle sam­men gjort brug af ham, når drøm­men om lidt bre­de­re og nye­re veje skul­le gå i opfyl­del­se. Én eks­pert kal­der det “en udfor­dring for demo­kra­ti­et”, en anden synes, at “det lug­ter lidt af poli­tik til salg”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her