Kort­læg­ning: Mindst 129 har taget turen gen­nem sving­dø­ren mel­lem poli­tik og lobbybureauerne

Fri­heds­bre­vet har kort­lagt, hvor­dan magt­ful­de per­so­ner skif­ter frem og til­ba­ge mel­lem at arbej­de i dansk poli­tik eller i public affairs-bureau­er som lob­byi­ster. Kort­læg­nin­gen omfat­ter intet min­dre end 129 sær­li­ge råd­gi­ve­re, fol­ke­valg­te poli­ti­ke­re og lob­byi­ster, der alle sta­dig er akti­ve enten i poli­tik eller i det pri­va­te erhvervs­liv. Fle­re pro­mi­nen­te mini­stre, fol­ke­tings­med­lem­mer og sær­li­ge råd­gi­ve­re er gået gen­nem svingdøren. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her