Kort­læg­ning: Novo Nor­disk har fle­re hund­re­de gan­ge givet øko­no­misk støt­te til dan­ske læger

Novo Nor­disk sæt­ter alle andre medi­ci­nal­sel­ska­ber til vægs, når det hand­ler om øko­no­mi­ske bånd til læger i Dan­mark. I næsten 400 til­fæl­de har Novo Nor­disk ydet øko­no­misk støt­te eller udbe­talt pen­ge til dan­ske læger siden 2023, viser en omfat­ten­de kort­læg­ning af dan­ske lægers ind­be­ret­nin­ger af øko­no­mi­ske for­hold til Læge­mid­delsty­rel­sen. Det er over 100 til­fæl­de fle­re end num­mer to på listen, som er den ame­ri­kan­ske medi­ci­nal­gi­gant Pfizer. Støt­ten dæk­ker over alt fra at del­ta­ge i advisory boards, kon­su­len­top­ga­ver og under­vis­ning til betalt del­ta­gel­se på konferencer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her