Efter afslø­ring af S‑lobbyist: Kræ­ver redegørelse

Jens Kra­mer Mik­kel­sen har som for­mand for den soci­al­de­mo­kra­ti­ske pen­ge­klub eks­klu­siv adgang til rege­ring­s­top­pen. Der­for er det inter­es­sant, at han får skat­te­kro­ner for at påvir­ke de sam­me mini­stre, som han skra­ber pen­ge sam­men til. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.