Krig på fjel­det: Færøsk mini­ster siger nej til en dansk militærradar

Under to hvi­de kup­ler på top­pen af det færø­ske fjeld Sor­n­fel­li ulmer en betændt poli­tisk kon­flikt mel­lem Dan­mark og Færø­er­ne. Dan­mark vil nem­lig opsæt­te en mili­tær NATO-radar, som skal over­vå­ge luftrum­met, mens den færø­ske rege­ring selv vil tage kon­trol­len, beta­le for rada­ren og afgø­re, hvem der skal have adgang til overvågningen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her