Kri­ge­risk, tyran­nisk og ube­reg­ne­lig: Kri­tik­ken hag­ler ned over kendt Ber­ling­s­ke-chef fra tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re – che­fre­dak­tør er ked af det

Man siger, at hun næres af kon­flik­ter. Og at hun kan bli­ve ube­ha­ge­lig, når hun vil have sin vil­je. En kul­tur­re­dak­tion, der egent­lig ikke hav­de haft hang til dra­ma, føl­te sig kørt ned under gulv­bræd­der­ne, efter­ladt i gra­nat­chok af kul­tur­re­dak­tør og redak­tions­chef Anne Sop­hia Her­man­sen, der har været en af Dan­marks mest kend­te debat­tø­rer gen­nem man­ge år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.