Kri­ge­risk, tyran­nisk og ube­reg­ne­lig: Kri­tik­ken hag­ler ned over kendt Ber­ling­s­ke-chef fra tid­li­ge­re og nuvæ­ren­de med­ar­bej­de­re – che­fre­dak­tør er ked af det

Man siger, at hun næres af kon­flik­ter. Og at hun kan bli­ve ube­ha­ge­lig, når hun vil have sin vil­je. En kul­tur­re­dak­tion, der egent­lig ikke hav­de haft hang til dra­ma, føl­te sig kørt ned under gulv­bræd­der­ne, efter­ladt i gra­nat­chok af kul­tur­re­dak­tør og redak­tions­chef Anne Sop­hia Her­man­sen, der har været en af Dan­marks mest kend­te debat­tø­rer gen­nem man­ge år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her