Kulør­te rets­op­gør, kid­nap­nings­for­søg og et tysk ste­ak­hou­se-dyna­sti: Her er den spek­taku­læ­re histo­rie om to for­æl­dres kamp for ret­ten til deres børn

Et højspændt fami­lied­ra­ma udspil­ler sig net­op nu på hver sin side af den dansk-tyske græn­se. Kon­flik­ten er kom­met så vidt, at både poli­ti­et, mysti­ske sik­ker­heds­vag­ter og fle­re dom­sto­le er ble­vet ingre­di­en­ser i sagen, som er gået kom­plet i hård­knu­de. Hoved­per­so­ner­ne er en hoved­rig tysk restau­rant-arving og en ban­kud­dan­net mand i Grå­sten. Og i mid­ten står deres børn fan­get i for­æl­dre­nes strid og myn­dig­he­der­nes nølen. På bag­grund af inter­views med beg­ge par­ter og gen­nem­gang af fle­re hund­re­de siders doku­men­ta­tion kan Fri­heds­bre­vet nu oprul­le den mildt sagt opsigtsvæk­ken­de sag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.