Kul­tur­mi­ni­ste­ren gav lukra­tiv besty­rel­ses­post til en ven af Mode­ra­ter­ne: Lig­ner nepo­ti­stisk kammerateri


Her er der en medieafspiller

Men før du kan se den, skal du accep­te­re cook­i­es fra vores leverandør.

Det kor­te af det lange

Da kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel Sch­midt (M) i novem­ber 2023 udnævn­te den nye besty­rel­se til Det Kon­ge­li­ge Tea­ter, var et af nav­ne­ne, der blev truk­ket op af hat­ten, Hen­rik Pug­gaard, advo­kat og part­ner hos Kammeradvokaten. 

Men rela­tio­nen mel­lem Pug­gaard og Mode­ra­ter­ne viser sig at være star­tet tid­li­ge­re end udpegelsen. 

Fri­heds­bre­vet kan afslø­re, at advo­ka­ten har hjul­pet Mode­ra­ter­ne med en ræk­ke juri­di­ske opgaver. 

En eks­pert siger, at det ten­de­rer ”nepo­ti­stisk kam­me­ra­te­ri”, mens advo­ka­ten selv frem­hæ­ver sine tid­li­ge­re merit­ter inden for kul­tur­bran­chen som årsa­gen til udpegelsen. 

Hele histo­ri­en

Til Mode­ra­ter­nes stif­ten­de års­mø­de grund­lovs­dag 2022 var det advo­kat og part­ner hos Kam­me­rad­vo­ka­ten Hen­rik Pug­gaard, der svin­ge­de takt­stok­ken som diri­gent, da par­tiets poli­ti­ke­re og meni­ge med­lem­mer skif­te­des til at udbre­de deres bud­ska­ber på den lil­la scene. 

Da kul­tur­mi­ni­ster og med­lem af Fol­ke­tin­get for Mode­ra­ter­ne, Jakob Engel-Sch­midt, godt halvan­det år sene­re skul­le udpe­ge den nye besty­rel­se til Det Kon­ge­li­ge Tea­ter, behø­ve­de han hel­ler ikke at se sær­lig langt ud over scenekanten. 

Her gik en af de efter­trag­te­de besty­rel­ses­po­ster til selv­sam­me Hen­rik Puggaard. 

Siden det stif­ten­de års­mø­de i 2022 har Hen­rik Pug­gaard og Mode­ra­ter­ne holdt sam­ar­bej­det i hævd. Advo­ka­ten har holdt fast i sin diri­gen­trol­le ved samt­li­ge års­mø­der siden da og har sam­ti­dig ydet bistand i for­bin­del­se med udform­nin­gen af par­tiets vedtægter. 

Net­op dét at have en til­knyt­ning af den karak­ter til et par­ti og så bli­ve udvalgt til en så pre­sti­ge­fyldt besty­rel­ses­post som den i Det Kon­ge­li­ge Tea­ter – af en mini­ster fra selv­sam­me par­ti – lig­ner en form for nepo­tis­me, mener mag­te­li­te­for­sker på Roskil­de Uni­ver­si­tet Anton Grau Larsen. 

”Hvis kri­te­ri­er­ne var, at man skul­le repræ­sen­te­re nog­le bestem­te ide­o­lo­gi­ske posi­tio­ner, så vil­le det på en måde være mere kva­li­fi­ce­ren­de. Men det er ikke kri­te­ri­et, og så kan det igen lig­ne det her nepo­ti­sti­ske kam­me­ra­te­ri, når man fin­der, at der er et par­tipo­li­tisk til­hørs­for­hold af en art,” siger Anton Grau Larsen. 

Han anser des­u­den en besty­rel­ses­post af den kali­ber for at kun­ne kaste en ræk­ke for­de­le af sig. 

“Det er åben­lyst, at der er meget pre­sti­ge for­bun­det med at sid­de i besty­rel­sen i Det Kon­ge­li­ge Tea­ter. Så er der selv­føl­ge­lig også nog­le helt basa­le net­værks­mæs­si­ge ting.” 

Besty­rel­ses­med­lem­mer­ne i Det Kon­ge­li­ge Tea­ter mod­ta­ger et årligt honorar på 74.400 kroner. 

En SVM-besty­rel­se?

Kul­tur­mi­ni­ste­ren omta­ler selv besty­rel­sen som “et kom­pe­tent, alsi­digt og hand­le­kraf­tigt hold med de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer inden for ledel­se, poli­tik, virk­som­heds­drift, jura og selv­føl­ge­lig scenekunst”. 

Spørgs­må­let er så, om man også skal have de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer inden for rela­tio­ner til rege­rings­par­ti­er­ne; Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Mode­ra­ter­ne og Venstre? 

Fæl­les for den reste­ren­de del af de fire nyud­pe­ge­de besty­rel­ses­med­lem­mer er nem­lig, at de har gode for­bin­del­ser til regeringspartierne. 

Kvar­tet­ten består af den tid­li­ge­re soci­al­de­mo­kra­ti­ske kul­tur­mi­ni­ster Joy Mogen­sen, erhvervs­man­den og Ven­stre-stor­sponsoren Fritz Schur samt Lars Bar­fo­ed, der er opstil­let som kan­di­dat til Euro­pa-Par­la­men­tet for Mode­ra­ter­ne, og som er løbet med for­mand­spo­sten i Det Kon­ge­li­ge Tea­ters besty­rel­se – alle har de et tæt bånd til de respek­ti­ve par­ti­er i regeringen. 

Dansk Fol­ke­par­tis Mik­kel Bjørn ser med kri­ti­ske øjne på sam­men­sæt­nin­gen af de nyud­pe­ge­de bestyrelsesmedlemmer. 

“Hvis folk skal have poster i kul­tur­li­vet eller i andre dele af sam­fun­det, så skal det være, for­di de har nog­le pro­fes­sio­nel­le kom­pe­ten­cer spe­ci­fikt inden for det områ­de. Der synes jeg mil­dest talt, at det sen­der et lidt andet sig­nal, hvis alle de udpe­ge­de per­so­ner har en eller anden form for til­knyt­ning til regeringen.” 

Vel­kend­te ansigter

Joy Mogen­sen er tid­li­ge­re borg­me­ster i Roskil­de Kom­mu­ne og kul­tur­mi­ni­ster for Soci­al­de­mo­kra­ti­et, mens kam­mer­her­ren Fritz Schur har været man­ge­årig pen­ge­mand i Venstre. 

I Ven­stres sene­ste års­regn­skab står hans aktie­sel­skab note­ret for at have bidra­get med over 22.200 kro­ner (beløbs­græn­sen for pri­va­te dona­tio­ner, før bidrag­sy­de­ren skal offent­lig­gø­res) til partikassen. 

Fritz Schur erstat­te­de i øvrigt Mia Wag­ner i besty­rel­sen i janu­ar 2024, da hun skul­le vare­ta­ge job­bet som digi­ta­li­se­rings­mi­ni­ster og mini­ster for lige­stil­ling for Venstre. 

For­man­den for Det Kon­ge­li­ge Tea­ters besty­rel­se, Lars Bar­fo­ed, er på Mode­ra­ter­nes liste over kan­di­da­ter til Euro­pa-Par­la­mentsval­get til sommer. 

Han blev valgt som for­mand, godt to måne­der efter at han meld­te sig ind i par­ti­et. Tid­li­ge­re har Mik­kel Bjørn fra Dansk Fol­ke­par­ti ytret sin skep­sis om net­op den udpegelse. 

“Én ting er udpe­gel­sen af Lars Bar­fo­ed, så kort tid efter at han skif­te­de til Mode­ra­ter­ne. Men hvis det nær­mest er syste­ma­tisk, at man udvæl­ger per­so­ner med rela­tion til Mode­ra­ter­ne til pre­sti­ge­ful­de poster i det dan­ske kul­tur­liv, så er det pro­ble­ma­tisk,” siger Mik­kel Bjørn. 

Fri­heds­bre­vet har fore­holdt Lars Bar­fo­ed kri­tik­ken. Han ønsker ikke at kom­men­te­re sine egne kva­li­fi­ka­tio­ner, men hen­vi­ser i ste­det til sin Lin­ke­dIn-pro­fil, hvor hans ledel­ses- og besty­rel­ses­mæs­si­ge erfa­rin­ger står listet. Blandt dem er næsten syv år som besty­rel­ses­for­mand i Dan­marks Under­hold­nings­or­ke­ster og en besty­rel­ses­ud­dan­nel­se på CBS. 

Hver­ken Fritz Schur eller Joy Mogen­sen er vendt til­ba­ge på Fri­heds­bre­vets henvendelser. 

For­u­den de fire nyvalg­te har kul­tur­mi­ni­ste­ren genud­pe­get Git­te Ørskou, der er direk­tør for Moder­na Muse­et Sto­ck­holm, og Kit­te Wag­ner, tea­ter­chef for Mal­mø Stadste­a­ter og admi­ni­stre­ren­de direk­tør for Dra­ma­ten i Stockholm. 

For­ret­nings­co­ach i Joey Moes pladeselskab

Iføl­ge Jes­per Olsen, der er for­mand i den dan­ske afde­ling af anti­kor­rup­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal, er det ikke nød­ven­dig­vis et pro­blem, at besty­rel­ses­med­lem­mer har poli­tisk erfa­ring eller for­bin­del­ser til par­ti­er. Det egent­li­ge pro­blem består i den mang­len­de gen­nem­sig­tig­hed, når offent­li­ge besty­rel­ses­plad­ser bli­ver besat. 

“Hen­rik Pug­gaard kan godt have de ret­te kom­pe­ten­cer til at sid­de i besty­rel­sen, men det ved vi ikke, for­di det ikke er kendt på for­hånd. Det gør, at man også kan stil­le spørgs­må­let, om han også sid­der i besty­rel­sen, på grund af at han har været diri­gent hos Mode­ra­ter­ne. Hvis han skal sid­de i besty­rel­sen, skal det være på trods af, at han har en rela­tion til Mode­ra­ter­ne, for­di han sim­pelt­hen er den ret­te per­son med de ret­te kom­pe­ten­cer” siger Jes­per Olsen, der i det hele taget sæt­ter spørgs­måls­tegn ved poli­tisk udpe­ge­de besty­rel­ser i offent­li­ge institutioner. 

“I vir­ke­lig­he­den synes jeg, at poli­tisk udpe­ge­de besty­rel­ser illu­stre­rer svag­he­den i syste­met: At hver gang, der er en besty­rel­se i det offent­li­ge, så sid­der man og tæn­ker: ‘Og hvil­ket par­ti er de så til­knyt­tet?’ Det svæk­ker sam­ti­dig idéen om, at besty­rel­ser er til for at ska­be det bed­ste ledel­ses­rum for tea­ter­di­rek­tø­ren,” siger Jes­per Olsen. 

Hen­rik Pug­gaard er tid­li­ge­re ble­vet beskre­vet som en advo­kat, der har stor inter­es­se for film og musik – eksem­pel­vis har han været såkaldt “for­ret­nings­co­ach” i et film­sel­skab med sku­e­spil­le­ren Ulrich Thom­sen og i et pla­de­sel­skab med musi­ke­ren Joey Moe. 

Selv gør han opmærk­som på sine øvri­ge merit­ter i et skrift­ligt svar til Frihedsbrevet: 

“I for­hold til hvor­for jeg er udnævnt, så tæn­ker jeg, at det er på bag­grund af mine kom­pe­ten­cer, erfa­ring og pro­fil. Det frem­går også af vores hjem­mesi­de, bl.a. at jeg er erfa­ren advo­kat og besty­rel­ses­ak­tør, der i mit næsten 30 åri­ge vir­ke har råd­gi­vet og sid­det i et utal af besty­rel­ser. Ikke mindst i ople­vel­ses­in­du­stri­en (sel­ska­ber, fon­de og for­e­nin­ger inden for bl.a. musik og sport, såsom musik­festi­va­ler, regio­na­le spil­le­steds­in­sti­tu­tio­ner og ikke mindst Antido­ping Dan­mark, som jeg blev udpe­get til af den tid­li­ge­re soci­al­de­mo­kra­ti­ske kul­tur­mi­ni­ster i 2021).” 

Ved til­de­lin­gen af besty­rel­ses­po­sten i Antido­ping Dan­mark blev Hen­rik Pug­gaard indstil­let af Dan­marks Idræts­for­bund og Team Danmark. 

Han skri­ver des­u­den, at han har været diri­gent i man­ge andre sam­men­hæn­ge – også ved andre par­ti­ers væl­ger­for­e­nin­ger – og under­stre­ger, at han ikke mod­ta­ger noget honorar for sit vir­ke som diri­gent. Han vil dog ikke oply­se, hvil­ke andre par­ti­er han har været diri­gent for. 

Kul­tur­mi­ni­ster Jakob Engel-Sch­midt har ikke ønsket at kom­men­te­re sagen.