Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets kon­tor­chef er med i hem­me­ligt kul­tur­net­værk: Stærkt pro­ble­ma­tisk, mener ekspert

Kul­tur­po­li­tisk Net­værk er en klub, hvor den dan­ske kul­tur­bran­ches spid­ser har mulig­hed for at mødes, hvis de køber et med­lem­skab. Net­vær­ket er faci­li­te­ret af virk­som­he­den Samu­el­sen, og med­lem­mer­ne repræ­sen­te­rer en lang ræk­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner, sto­re og små, pri­va­te og offent­li­ge. Eks­per­ter har mildt sagt deres betæn­ke­lig­he­der ved det­te net­værk, og de undrer sig over, hvor­dan det mon kan bidra­ge til kul­tu­rens i for­vej­en vel­kend­te habilitetsproblemer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her