Kup­ma­ge­re, hem­me­li­ge møder og lan­ge kni­ve – for­stå neds­melt­nin­gen i Dansk Folkeparti

Fire med­lem­mer af Dansk Fol­ke­par­ti hav­de net­op meldt sig ud af par­ti­et, og den efter­føl­gen­de dag fulg­te et fem­te. Afhop­per­ne smæk­ke­de med døren. En ræk­ke kil­der for­tæl­ler til Fri­heds­bre­vet, at en lil­le grup­pe i Dansk Fol­ke­par­ti i løbet af de sene­ste to år har holdt hem­me­li­ge møder for at stæk­ke den nu tid­li­ge­re par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Dahl. Den hem­me­li­ge grup­pe bestod også af par­ti­med­lem­mer uden for Chri­sti­ans­borg og en stri­be par­ti­sol­da­ter med tæt­te bånd til Dansk Fol­ke­par­tis Ung­dom (DFU), lyder beret­nin­ger­ne. Men fle­re af med­lem­mer­ne af den påstå­e­de hem­me­li­ge aktions­grup­pe afvi­ser sam­ti­dig al kend­skab til en hem­me­lig grup­pe med skum­le pla­ner om mytteri. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.