Kurt Strand sab­le­de popu­lært DR-pro­gram ned i Kri­ste­ligt Dag­blad, efter hans kone blev flyt­tet væk fra sam­me pro­gram – nu for­try­der avisen

Medie­kom­men­ta­tor og jour­na­list Kurt Strand har set sig sur på DR’s nye stra­te­gi, sær­ligt i for­bin­del­se med omlæg­nin­gen af P1-pro­gram­met Ori­en­te­ring. Men han glem­mer at næv­ne, at hans kone har været ansat på pro­gram­met i man­ge år – ind­til stra­te­gi­en gik ud over hende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.