Læk­ke­de doku­men­ter afslø­rer: S‑bykonge brug­te kom­mu­na­le loka­ler til at mødes med hem­me­li­ge sponsorer

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Komunne Foto: Lars Horn / Baghuset Dato: 09.06.22

Aal­borgs borg­me­ster, Tho­mas Kastrup-Lar­sen (S), har brugt kom­mu­nalt eje­de loka­ler til at mødes med de hem­me­li­ge sponso­rer i borg­meste­rens pen­ge­klub, der sam­ler pen­ge ind til hans valg­kamp. Det kan Fri­heds­bre­vet afslø­re på bag­grund af læk­ke­de doku­men­ter, der viser, at borg­meste­ren i mindst et til­fæl­de har invi­te­ret til møde i den kom­mu­nalt eje­de virk­som­hed Aal­borg Havns loka­ler. Fle­re eks­per­ter kri­ti­se­rer i skar­pe ven­din­ger hav­nen og borg­meste­ren, som Ven­stre også peger fin­gre ad. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.