Læk­ket Kha­der-rap­port: Sådan kun­ne Wee­ken­da­vi­sens arti­kel også have set ud

Wee­ken­da­vi­sens che­fre­dak­tør, Mar­tin Kras­nik, hol­der stæ­digt fast i, at avi­sen udvalg­te og brag­te pas­sa­ger fra den ellers for­tro­li­ge Kha­der-rap­port helt “nøg­ter­nt”.  Det anfæg­ter under­sø­gel­sens navn­giv­ne kvin­der, som mener, at histo­ri­en er vink­let til Naser Kha­ders for­del. Og Fri­heds­bre­vet kan nu beskri­ve væsent­li­ge detal­jer, som ikke frem­gik af Wee­ken­da­vi­sens artikel. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her