Læk­ket Kha­der-rap­port: Sådan kun­ne Wee­ken­da­vi­sens arti­kel også have set ud

Wee­ken­da­vi­sens che­fre­dak­tør, Mar­tin Kras­nik, hol­der stæ­digt fast i, at avi­sen udvalg­te og brag­te pas­sa­ger fra den ellers for­tro­li­ge Kha­der-rap­port helt “nøg­ter­nt”.  Det anfæg­ter under­sø­gel­sens navn­giv­ne kvin­der, som mener, at histo­ri­en er vink­let til Naser Kha­ders for­del. Og Fri­heds­bre­vet kan nu beskri­ve væsent­li­ge detal­jer, som ikke frem­gik af Wee­ken­da­vi­sens artikel. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.