Lar­men­de tavs­hed fra S og V efter afslø­rin­ger: Ingen vil sva­re på, om reg­ler­ne for par­ti­støt­te skal ændres

Folketingets Âbningsdebat. Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet taler med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgs­må­let synes i al sin enkelt­hed let at besva­re: Er der behov for at ændre reg­ler­ne, som regu­le­rer pen­ge­strøm­me­ne i dansk poli­tik? Men intet er til­sy­ne­la­den­de så sim­pelt, som det ser ud. I hvert fald ikke i hver­ken Soci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre, de to gam­le magt­par­ti­er, som væg­rer sig vold­somt ved at skul­le for­hol­de sig til spørgs­må­let om de nuvæ­ren­de reg­ler, som igen er højak­tu­elt. I en arti­kel­se­rie har Fri­heds­bre­vet via en ræk­ke skjul­te opta­gel­ser afslø­ret, at et bredt udsnit af par­ti­er­ne er klar til syste­ma­tisk at omgå reg­ler­ne for at få fat i en hem­me­lig dona­tion. Godt nok sva­rer en ræk­ke af selv­sam­me par­ti­er fra beg­ge flø­je, at reg­ler­ne nu skal ændres efter de sene­ste afslø­rin­ger, men i Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et – som har de afgø­ren­de stem­mer, hvis en ændring reelt skal have gang på jord – er tavs­he­den larmende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.