Lars Løk­ke: Rege­rin­gen har ikke beslut­tet sig om dan­ske børn i Syrien

Inden val­get tal­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen i stær­ke ven­din­ger om, hvor­for det var klok­ke­klart, at rege­rin­gen bur­de tage de sid­ste fem børn hjem fra de syri­ske lej­re sam­men med deres mødre. Nu er han ble­vet uden­rigs­mi­ni­ster. Sagen er hans ansvars­om­rå­de. Og Løk­kes reto­rik om spørgs­må­let er ble­vet mere vag. Spørgs­må­let er ikke afkla­ret inter­nt i den nye rege­ring, lød udmel­din­gen fra uden­rigs­mi­ni­ste­ren ons­dag, da Fri­heds­bre­vet kon­fron­te­re­de ham. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.