Leder for Frie Grøn­ne har lavet skrup­for­ker­te regnskaber

Den poli­ti­ske leder for Frie Grøn­ne, Sikan­dar Sid­dique, har omfat­ten­de rod og fejl i de regn­ska­ber, som han har afle­ve­ret til Erhvervs­sty­rel­sen for sit kon­su­lent­sel­skab Regi­is Group IVS. Det kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le på bag­grund af en gen­nem­gang af sel­ska­bets to sene­ste regn­ska­ber og to eks­per­ters vur­de­ring. Beg­ge fejl­be­hæf­te­de regn­ska­ber er afle­ve­ret til myn­dig­he­der­ne, mens par­ti­le­de­ren har sid­det i Fol­ke­tin­get.  Eks­per­ter­ne vur­de­rer, at der er tale om klok­ke­kla­re over­træ­del­ser af årsregnskabsloven. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.