Lego-ejer sponso­re­re­de kron­prins Fre­de­riks tur til Formel‑1 i Bar­ce­lo­na: “De har en fæl­les glæ­de for motorsporten”

F1 - det Spanske Formel 1 Grand Prix i Barcelona. HKH Kronprins Frederik og LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen.

I sid­ste wee­kend fik det ame­ri­kan­ske For­mel 1‑hold Haas, der huser den dan­ske racer­kø­rer Kevin Magnus­sen, et sær­de­les fint besøg. Turen var en pri­vat rej­se for kron­prin­sen, men reg­nin­gen hav­ne­de efter alt at døm­me hos Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen. Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen var direk­tør i Lego fra 1974 til 2004 og er bar­ne­barn af Legos grund­læg­ger, Ole Kirk Kri­sti­an­sen. Frem til sid­ste måned var han besty­rel­ses­for­mand for Lego-fami­li­ens pen­ge­tank Kirk­bi, der ejer 75 pro­cent af Lego. Kon­ge­hu­sets for­hold til Lego-fami­li­en har læn­ge været kri­ti­se­ret, og den sene­ste tur får en eks­pert til at under­stre­ge kri­tik­ken af det tæt­te bånd mel­lem Lego-fami­li­ens pen­ge­tank og Kongehuset. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her