Løk­ke i sam­råd: Ara­bi­ske ambas­sa­dø­rer for­sø­ger at skri­ve sig selv ind i “hjem­lan­dets hel­te­kvad” om kor­an­lovens tilblivelse

Tirs­dag lidt over mid­dag sad Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) bæn­ket til sam­råd i Uden­rigs­ud­val­get for at rede­gø­re for for­lø­bet, der led­te frem til rege­rin­gens beslut­ning om at ind­fø­re kor­an­loven. Uden­rigs­mi­ni­ste­ren blev ind­kaldt til sam­rå­det, efter at Fri­heds­bre­vet i april brag­te et inter­view med Palæsti­nas ambas­sa­dør i Dan­mark, hvor ambas­sa­dø­ren hæv­der, at han og fle­re andre ara­bi­ske ambas­sa­dø­rer spil­le­de en afgø­ren­de rol­le i kor­an­lovens til­bli­vel­se. En udlæg­ning, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen ikke kan genkende. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her