Løk­kes nye spids­kan­di­dat har fle­re kri­tisab­le advo­katsa­ger i baga­gen: Fik beta­ling for møde, der aldrig fandt sted

I for­ri­ge uge kun­ne Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm hav­de fået tre bøder for grov til­si­de­sæt­tel­se af god advo­katskik i sager ved­rø­ren­de asylan­sø­ge­re i 2018, hvor han iføl­ge afgø­rel­ser i Advo­kat­næv­net udnyt­te­de sprog­bar­ri­e­ren og sær­de­les tvivls­om­me meto­der til at skaf­fe sig kli­en­ter blandt de udsat­te ansø­ge­re. Nu kan Fri­heds­bre­vet på bag­grund af en aktind­sigt hos Flygt­nin­ge­næv­net til­fø­je to hidtil ikke beskrev­ne sager til bun­ken, hvor Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm har ført en kri­tisa­bel prak­sis. Kon­kret viser det sig, at han har fået salær for et møde, han ikke afhold­te, mens han også glem­te at infor­me­re myn­dig­he­der­ne om vig­ti­ge detal­jer – alt sam­men i sager om asylansøgere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her