Løk­kes nye spids­kan­di­dat har fle­re kri­tisab­le advo­katsa­ger i baga­gen: Fik beta­ling for møde, der aldrig fandt sted

I for­ri­ge uge kun­ne Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm hav­de fået tre bøder for grov til­si­de­sæt­tel­se af god advo­katskik i sager ved­rø­ren­de asylan­sø­ge­re i 2018, hvor han iføl­ge afgø­rel­ser i Advo­kat­næv­net udnyt­te­de sprog­bar­ri­e­ren og sær­de­les tvivls­om­me meto­der til at skaf­fe sig kli­en­ter blandt de udsat­te ansø­ge­re. Nu kan Fri­heds­bre­vet på bag­grund af en aktind­sigt hos Flygt­nin­ge­næv­net til­fø­je to hidtil ikke beskrev­ne sager til bun­ken, hvor Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm har ført en kri­tisa­bel prak­sis. Kon­kret viser det sig, at han har fået salær for et møde, han ikke afhold­te, mens han også glem­te at infor­me­re myn­dig­he­der­ne om vig­ti­ge detal­jer – alt sam­men i sager om asylansøgere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.