Mær­sk-fabrik solg­te våben til CIA og beryg­tet våben­hand­ler – blev brugt til kupforsøg

Efter Anden Ver­denskrig solg­te den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Dansk Indu­stri Syn­di­kat – i fol­kemun­de blot Rif­fel­syn­di­ka­tet – sto­re mæng­der våben til en virk­som­hed med meget tæt­te bånd til CIA, som sam­ar­bej­de­de med en beryg­tet, ung våben­hand­ler. Det viser hidtil ube­skrev­ne doku­men­ter fra Rigs­ar­ki­vet, som Fri­heds­bre­vet har gen­nem­gå­et og sam­men­holdt med oplys­nin­ger fra CIA’s arkiv. Sam­let set teg­ner sig et bil­le­de af, at Mær­sk-fabrik­kens dan­ske våben blev brugt som et instru­ment i et kup­for­søg i Cos­ta Rica i Mel­le­ma­me­ri­ka i 1950’erne.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her