Mær­sk står mut­ters ale­ne: Lan­dets stør­ste virk­som­he­der vil ikke tvin­ge med­ar­bej­de­re til vaccine

Bliv vac­ci­ne­ret mod covid-19, eller bliv hjem­me. Så klar var mel­din­gen fra Mær­sk-top­chef Søren Skou til rede­ri­ets ansat­te i Dan­mark i sid­ste uge i Ber­ling­s­ke. Det har til­sy­ne­la­den­de ikke haft den sto­re effekt på resten af erhvervs­li­vet. Her siger nog­le af lan­dets stør­ste virk­som­he­der nej til at tvin­ge ansat­te til at vac­ci­ne­re sig. 20 virk­som­he­der for­tæl­ler, at de ikke har ind­ført noget vac­ci­ne­krav eller har pla­ner om det. Det er kon­klu­sio­nen i en rund­spør­ge blandt lan­dets stør­ste virk­som­he­der, som Fri­heds­bre­vet har fore­ta­get siden sid­ste uge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.