Mar­kant stig­ning i antal­let af sager, hvor Udlæn­din­ge­sty­rel­sen hæl­des ned ad bræt­tet: “Det er helt uforståeligt”

På blot fem år er ande­len af asylsa­ger, hvor Udlæn­din­ge­sty­rel­sens afgø­rel­ser må gøres om, når de kom­mer i Flygt­nin­ge­næv­net, mere end tredoblet. I hele 67 pro­cent af sager­ne, hvor Udlæn­din­ge­sty­rel­sen har ind­dra­get eller næg­tet at for­læn­ge en asylan­sø­gers ophold­stil­la­del­se i 2022, har Flygt­nin­ge­næv­net kon­klu­de­ret, at sty­rel­sen tager fejl. Til­ba­ge i 2017 var det kun til­fæl­det i 20 pro­cent af sager­ne. Noget er helt galt, siger advo­ka­ter og politikere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her