Med­ar­bej­de­re i skan­da­le-sel­skab sco­rer kassen

Det grønlandske flag: Erfalasorput i Nuuk, fredag den 2. april 2021. Der afholdes valg til parlamentet i Grønland den 6. april. (Foto: Emil Helms/Scanpix 2021)

Det er en lukra­tiv tjans at være ansat i det grøn­land­ske sel­skab Nuuk City Deve­l­op­ment, der er invol­ve­ret i en skan­da­lesag i Grøn­land, hvor fle­re har mistet job­bet den sene­ste tid. Det kom­mu­nalt eje­de ejen­doms­sel­skab, som har fle­re dan­ske besty­rel­ses­med­lem­mer, er under mistan­ke for sam­men­blan­det øko­no­mi og for at have gen­nem­ført en ræk­ke pro­jek­ter uden poli­tisk god­ken­del­se. Sel­ska­bets seks fuld­tids­an­sat­te del­te 7,3 mil­li­o­ner kro­ner mel­lem sig i 2020 eks­klu­siv pen­sion, viser regnskabet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.