Mens kri­gen raser, shop­per Euro­pas vel­ha­ve­re nye statsborgerskaber

Mens ukrai­ne­re i tusind­vis flyg­ter fra død og krig, så vin­ker de rige­ste vest­eu­ro­pæ­e­re i lan­de som Tys­kland, Frank­rig og sågar Dan­mark far­vel til kon­ti­nen­tet og søger alter­na­ti­ve stats­bor­ger­ska­ber under mere fre­de­li­ge him­mel­strøg. Fri­heds­bre­vet har inter­viewet den schweizi­ske advo­kat Dr. Chri­sti­an Kälin, for­mand for virk­som­he­den Hen­ley & Part­ners, der er ver­dens før­en­de virk­som­hed i at hjæl­pe kli­en­ter med at få alter­na­ti­ve ophold­stil­la­del­ser og statsborgerskaber. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her