Mens kvik­test-mil­li­ar­der­ne rul­le­de ind, blev ansat­te i Copen­ha­gen Medi­cal sat til at pyn­te på tilfredshedsundersøgelser

Covid-19 testcenter skilt ved Ofelia Plads. Copenhagen Medical Covid-19 testcenter skilt

Når op mod 100.000 bor­ge­re i Region Hoved­sta­den dag­ligt kom for­bi et af Copen­ha­gen Medi­cals test­cen­tre, blev de efter udført cor­o­na­test bedt om at sva­re på en til­freds­heds­un­der­sø­gel­se. Nu viser det sig, at Copen­ha­gen Medi­cals egne ansat­te også har sva­ret på spør­ge­ske­ma­et for at puste resul­ta­ter­ne op. Det viser inter­ne kor­re­spon­dan­cer, som Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.