Mens kvik­test-mil­li­ar­der­ne rul­le­de ind, blev ansat­te i Copen­ha­gen Medi­cal sat til at pyn­te på tilfredshedsundersøgelser

Covid-19 testcenter skilt ved Ofelia Plads. Copenhagen Medical Covid-19 testcenter skilt

Når op mod 100.000 bor­ge­re i Region Hoved­sta­den dag­ligt kom for­bi et af Copen­ha­gen Medi­cals test­cen­tre, blev de efter udført cor­o­na­test bedt om at sva­re på en til­freds­heds­un­der­sø­gel­se. Nu viser det sig, at Copen­ha­gen Medi­cals egne ansat­te også har sva­ret på spør­ge­ske­ma­et for at puste resul­ta­ter­ne op. Det viser inter­ne kor­re­spon­dan­cer, som Fri­heds­bre­vet har fået ind­sigt i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her